Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-6909 29.09.2013
- Zail Nedir?-7146 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-6570 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-6495 29.09.2013
- zahir Nedir?-6835 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-6564 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-6472 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-6654 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-6815 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-6588 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-7045 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-6455 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-6686 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-6579 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-6756 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-6598 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6878 29.09.2013
- Yed Nedir?-6685 29.09.2013
- Zamin Nedir?-6879 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-6575 29.09.2013
- Ziya Nedir?-6649 29.09.2013
- zîr Nedir?-6460 29.09.2013
- zinhar Nedir?-6475 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-7124 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-6801 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-6948 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-6604 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-7067 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-6768 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-6628 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-6723 29.09.2013
- Zeval Nedir?-6593 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-6681 29.09.2013
- Varant Nedir?-6516 29.09.2013
- Varîd Nedir?-6964 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-6528 29.09.2013
- Vâris Nedir?-6212 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-7048 29.09.2013
- Vasi Nedir?-6890 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-7052 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-6369 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-6330 29.09.2013
- Varaka Nedir?-6710 29.09.2013
- usul Nedir?-6059 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-6652 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-6786 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-6550 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-7155 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-6846 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-6869 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-6572 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-5672 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-5847 29.09.2013
- Urup Nedir?-4714 29.09.2013
- Umur Nedir?-6650 29.09.2013
- Umranî Nedir?-5824 29.09.2013
- Umran Nedir?-5486 29.09.2013
- Vedia Nedir?-5773 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5348 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-7072 29.09.2013
- Yayla Nedir?-6768 29.09.2013
- Vehle Nedir?-6663 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-5964 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-6166 29.09.2013
- Yargı Nedir?-4884 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-5661 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-5129 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-5060 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-5853 29.09.2013
- Yapı Nedir?-6647 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-7285 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-6807 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-5857 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-6399 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-5704 29.09.2013
- Veli Nedir?-6527 29.09.2013
- Vekil Nedir?-6118 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5349 29.09.2013
- Velev Nedir?-5251 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-6399 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-5419 29.09.2013
- Verese Nedir?-6258 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-5711 29.09.2013
- Vesait Nedir?-5254 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-5506 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-6401 29.09.2013
- Velayet Nedir?-6402 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-6724 29.09.2013
- Terhin Nedir?-5517 29.09.2013
- Terkin Nedir?-5687 29.09.2013
- Termim Nedir?-6160 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-5503 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5352 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-6762 29.09.2013
- Tescil Nedir?-5512 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-5721 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-6659 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-6909 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-6538 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-6512 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-6485 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-7674 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-5997 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-5006 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-6111 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-6115 29.09.2013
- Tensip Nedir?-6739 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-5548 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-5845 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-5173 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-6205 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-6042 29.09.2013
- teşrik Nedir?-6256 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-6562 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-6366 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-6386 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-5785 29.09.2013
- Uhde Nedir?-6158 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-6551 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-6267 29.09.2013
- Trampa Nedir?-6283 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5471 29.09.2013
- tezyif Nedir?-6100 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-6549 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-5551 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-5654 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-5992 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-6183 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-5689 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-6336 29.09.2013
- Ulak Nedir?-6109 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-5739 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-5683 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5328 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-6721 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-5708 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-5197 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-6097 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-5997 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5575 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-5867 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-5636 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-6832 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-6797 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-5545 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-5594 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-6154 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-5155 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-6566 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-5692 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-5744 29.09.2013
- Tediye Nedir?-5450 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-5841 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-5045 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-5599 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-6237 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-5833 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-6043 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-6187 29.09.2013
- Teadül Nedir?-6741 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-6858 29.09.2013
- Teati Nedir?-5758 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-5665 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-5511 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-6045 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-5445 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-6665 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5559 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6196 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-6088 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-5533 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-5553 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-6383 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-5986 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-5688 29.09.2013
- Temlik Nedir?-5731 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-5738 29.09.2013
- Teminat Nedir?-6298 29.09.2013
- Temettü Nedir?-6251 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-5706 29.09.2013
- Temadi Nedir?-5548 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-6432 29.09.2013
- Telif Nedir?-5721 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-6471 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-5480 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-6671 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-5824 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-6958 29.09.2013
- Temellük Nedir?-6477 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-5848 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-6586 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-5722 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-5697 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-5380 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-5643 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-4955 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5363 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-6292 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-5067 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-5985 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-5605 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-5478 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-5932 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-5719 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-5575 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-5126 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-6716 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-5047 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-5162 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6121 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5446 29.09.2013
- Taht Nedir?-6783 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-6616 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-5610 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-6467 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-4913 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-4881 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-5604 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-6495 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-6546 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-5634 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-5515 29.09.2013
- Tadât Nedir?-4971 29.09.2013
- Tacir Nedir?-6940 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-5903 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-5593 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-5616 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-4858 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-5007 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-6091 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-5098 29.09.2013
- Şümul Nedir?-4916 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5368 29.09.2013
- Târik Nedir?-5639 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-4684 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-6506 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-5587 29.09.2013
- Tashih Nedir?-6644 29.09.2013
- Tarik Nedir?-4911 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-6234 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-6142 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-5611 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-5947 29.09.2013
- Tathir Nedir?-6557 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-6205 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-5997 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-6178 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5296 29.09.2013
- Takas Nedir?-6321 29.09.2013
- Tadil Nedir?-6604 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-6395 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-5658 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-6064 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-5576 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-6248 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-5615 29.09.2013
- Taksim Nedir?-5602 29.09.2013
- Taksir Nedir?-5755 29.09.2013
- Takyit Nedir?-6556 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4507 29.09.2013
- Talâk Nedir?-6106 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-6457 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-6665 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-5793 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-5980 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-4918 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-5575 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4788 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-4860 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-6772 29.09.2013
- Sudur Nedir?-6542 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-5010 29.09.2013
- Sukut Nedir?-6119 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-5164 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-6004 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-6544 29.09.2013
- Sübût Nedir?-5380 29.09.2013
- Senevî Nedir?-6194 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-5911 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-5899 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-6390 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-5068 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-4994 29.09.2013
- Sin Nedir?-6471 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-6524 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-5605 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-5533 29.09.2013
- Senedât Nedir?-6804 29.09.2013
- Semere Nedir?-6151 29.09.2013
- Semen Nedir?-5359 29.09.2013
- Selef Nedir?-6208 29.09.2013
- Sükna Nedir?-6490 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-5929 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-6604 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-4981 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-5443 29.09.2013
- Şayian Nedir?-5567 29.09.2013
- Şefi Nedir?-5638 29.09.2013
- Şerait Nedir?-5709 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5871 29.09.2013
- Şayi Nedir?-6105 29.09.2013
- Şerik Nedir?-4907 29.09.2013
- şira Nedir?-5511 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-5856 29.09.2013
- şimal Nedir?-5075 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-5895 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5264 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5223 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5316 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5472 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-6175 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-6191 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-5415 29.09.2013
- şark Nedir?-6061 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-6383 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-6428 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-5686 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-6099 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-5077 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-4998 29.09.2013
- Şamil Nedir?-6387 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4451 29.09.2013
- Şârih Nedir?-6150 29.09.2013
- Şagil Nedir?-5610 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-6284 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-6123 29.09.2013
- Râci Nedir?-6547 29.09.2013
- Rahin Nedir?-5131 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-6720 29.09.2013
- Rapt Nedir?-5609 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-5635 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-5276 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-6261 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5353 29.09.2013
- Rehin Nedir?-6564 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-5473 29.09.2013
- Refik Nedir?-6092 29.09.2013
- Parsel Nedir?-6760 29.09.2013
- Pafta Nedir?-6291 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-5998 29.09.2013
- Nukud Nedir?-6604 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-5991 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-5972 29.09.2013
- ortaç Nedir?-6835 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-5519 29.09.2013
- Olveche Nedir?-4954 29.09.2013
- Nümune Nedir?-6169 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-6097 29.09.2013
- Resen Nedir?-6144 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-5019 29.09.2013
- Otlak Nedir?-6326 29.09.2013
- Sari Nedir?-4858 29.09.2013
- Resim Nedir?-5085 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-5157 29.09.2013
- Selb Nedir?-5057 29.09.2013
- Sehim Nedir?-6559 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-6020 29.09.2013
- Sây Nedir?-6716 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-6333 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-6077 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-5536 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-6611 29.09.2013
- Salih Nedir?-6038 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-5702 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-5892 29.09.2013
- Rücu Nedir?-6574 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-5549 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-5589 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-4841 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-5580 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-4967 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-5681 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-5108 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-6219 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-5139 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-6513 29.09.2013
- Sahih Nedir?-6524 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-6778 29.09.2013
- Reşit Nedir?-6506 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-6971 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-6471 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-7175 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-6648 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-6528 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-5217 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-6542 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-6466 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-6139 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-5246 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-5848 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5368 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-5803 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-6227 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-5223 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5549 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-6677 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-6548 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-5591 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-4954 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-5797 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-5957 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-6775 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-5027 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-5579 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-7006 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-6288 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-5516 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-6255 29.09.2013
- Niza Nedir?-5513 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-5552 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-6569 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-5636 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-4914 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5366 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-5782 29.09.2013
- Nisap Nedir?-6172 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-5116 29.09.2013
- nısıf Nedir?-6234 29.09.2013
- Nısf Nedir?-5815 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-5921 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-6095 29.09.2013
- Nez' Nedir?-6013 29.09.2013
- Nevi Nedir?-5578 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-6307 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5510 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-6185 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-5570 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-5186 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-6205 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-6239 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-6600 29.09.2013
- Nema Nedir?-5407 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5337 29.09.2013
- Neseben Nedir?-6015 29.09.2013
- Navlun Nedir?-6613 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-5640 29.09.2013
- Nebât Nedir?-4858 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-5540 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-5112 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-5673 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-5789 29.09.2013
- müstemir Nedir?-5731 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-6613 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-6063 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-6234 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-5629 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-6252 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5441 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-5837 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-5966 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-6620 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-6020 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-6387 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-5788 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-5780 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-6628 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-4579 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-6733 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-6611 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-5619 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-5601 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-6093 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-5543 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-6717 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-5894 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-6523 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-5548 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-6877 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-6243 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-6684 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-6307 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-6681 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-6077 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-5633 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-6269 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-6481 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-6406 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-5576 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-4630 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-5970 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-5553 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-6524 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-4580 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-6301 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-5983 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-5180 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-5826 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-6444 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-5617 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-5071 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-5625 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5505 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-5736 29.09.2013
- Mülki Nedir?-5899 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-6095 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-5602 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-5687 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-5204 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-6523 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-6124 29.09.2013
- Mühür Nedir?-5770 29.09.2013
- Müflis Nedir?-5136 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-6578 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-5604 29.09.2013
- Müessir Nedir?-6550 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5504 29.09.2013
- Müesses Nedir?-5618 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-6642 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-5135 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-6279 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-5570 29.09.2013
- müntehap Nedir?-6634 29.09.2013
- Münselip Nedir?-6119 29.09.2013
- Münkir Nedir?-6529 29.09.2013
- Münkati Nedir?-5663 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-5500 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-6445 29.09.2013
- münhal Nedir?-6463 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-4982 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-5541 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-5536 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-6235 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-6051 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-5784 29.09.2013
- Münbais Nedir?-4946 29.09.2013
- Müncer Nedir?-5112 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-6230 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-5583 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-6168 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-6401 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-6651 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-6587 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-7355 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-6708 29.09.2013
- Mutad Nedir?-5080 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-5116 29.09.2013
- Muteber Nedir?-5631 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-6621 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-7006 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-6661 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-5894 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-6112 29.09.2013
- Muttali Nedir?-5998 29.09.2013
- musakka Nedir?-5772 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-5876 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-6045 29.09.2013
- Muris Nedir?-5916 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-5171 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-6371 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-4647 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-6069 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-6063 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-5660 29.09.2013
- Munkati Nedir?-5559 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-6179 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-4762 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-4997 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-4940 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-4935 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-5584 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-5932 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-6095 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-5061 29.09.2013
- Müddei Nedir?-5518 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-6110 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5370 29.09.2013
- Müddea Nedir?-6591 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-5445 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-6661 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-6028 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-4985 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-5498 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-6070 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-5555 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-6674 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-6528 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-5671 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-5644 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-6187 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-4923 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-6560 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-6608 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-5988 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-6609 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-6556 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-5562 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-5588 29.09.2013
- Muadil Nedir?-6097 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-6195 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-6551 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-5607 29.09.2013
- Muallak Nedir?-5910 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-5900 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-6133 29.09.2013
- Muavin Nedir?-5127 29.09.2013
- Mezun Nedir?-5599 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-5593 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-6177 29.09.2013
- Misillû Nedir?-6380 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-5897 29.09.2013
- Minval Nedir?-5157 29.09.2013
- Milk Nedir?-5754 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-4774 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-5009 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-6150 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-5887 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-5537 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-5876 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-6420 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-6199 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-5521 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-5453 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-6122 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-7283 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-5617 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-6518 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-6452 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-6011 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-4929 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-6916 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-6588 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-6608 29.09.2013
- Mucip Nedir?-5555 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-6830 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5346 29.09.2013
- Muhik Nedir?-5848 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-6070 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-5476 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-5647 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-5819 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-6123 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-5813 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-6254 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-5645 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-5517 29.09.2013
- Menafil Nedir?-5590 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-5506 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5333 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-5883 29.09.2013
- Memalik Nedir?-6672 29.09.2013
- Memnu Nedir?-5876 29.09.2013
- Memur Nedir?-6388 29.09.2013
- Men Nedir?-4380 29.09.2013
- Menba' Nedir?-6459 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-5100 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-6405 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-6183 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-5393 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-6403 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-6095 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-6629 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-5479 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-6341 29.09.2013
- Medar Nedir?-5475 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-5876 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-5517 29.09.2013
- meczum Nedir?-5021 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-6617 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-5906 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-6464 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5354 29.09.2013
- Mesul Nedir?-4814 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-5964 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-6285 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-5559 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-5613 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5485 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-5818 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-5972 29.09.2013
- Mesned Nedir?-6337 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-5750 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-6375 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-5845 29.09.2013
- Mesail Nedir?-6015 29.09.2013
- Menkul Nedir?-5664 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-6524 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-5867 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-4982 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5466 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4489 29.09.2013
- Mera Nedir?-6037 29.09.2013
- Merbut Nedir?-4936 29.09.2013
- Merhun Nedir?-5601 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-5907 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-5860 29.09.2013
- Mersule Nedir?-6115 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-4803 29.09.2013
- Maktu Nedir?-4932 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-5878 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-6413 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-5503 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-5120 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-6113 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-5689 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-6532 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-5492 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-6565 29.09.2013
- Makule Nedir?-4779 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-6835 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-6316 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-6176 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-6083 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-5919 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5250 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-4968 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-6457 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-6790 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5357 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-6052 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-5575 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-6156 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-6783 29.09.2013
- Malik Nedir?-4979 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-5581 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-4838 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-5554 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-5542 29.09.2013
- Mansub Nedir?-5596 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5258 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4514 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-5393 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-5057 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-6182 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5334 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-5015 29.09.2013
- Meail Nedir?-6054 29.09.2013
- Maznun Nedir?-4997 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-6358 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-6032 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-6021 29.09.2013
- Maruz Nedir?-5459 29.09.2013
- Mebi Nedir?-6618 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-5585 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-6955 29.09.2013
- Masarif Nedir?-5931 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-4930 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-6049 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-6036 29.09.2013
- Matbu Nedir?-6126 29.09.2013
- Matlab Nedir?-6639 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-6120 29.09.2013
- Matrah Nedir?-6522 29.09.2013
- Matuf Nedir?-5459 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-5047 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-5806 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-5598 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-5867 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-6792 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-5204 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-6553 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-5644 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-5521 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-4916 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-6409 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-6526 29.09.2013
- Kesb Nedir?-5382 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-5612 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-5961 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-6612 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-6639 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-5515 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-6144 29.09.2013
- Kavi Nedir?-5804 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5475 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-5390 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-6153 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-5750 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-4929 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-6439 29.09.2013
- Karz Nedir?-5579 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-5952 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-6575 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-6477 29.09.2013
- Kast Nedir?-5286 29.09.2013
- Kat' Nedir?-5594 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-4849 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-6655 29.09.2013
- Maada Nedir?-4869 29.09.2013
- Lükata Nedir?-5555 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-5567 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-6732 29.09.2013
- Layiha Nedir?-5171 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-6599 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-5527 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-6549 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-6464 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-6396 29.09.2013
- laakal Nedir?-5060 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-5462 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-6390 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-6789 29.09.2013
- Küşad Nedir?-6033 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-5684 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-6537 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-5972 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-5479 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-5129 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-5452 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-6249 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-4843 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-5845 29.09.2013
- Külfet Nedir?-5798 29.09.2013
- Küsur Nedir?-6197 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-6124 29.09.2013
- İrae Nedir?-6382 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-5656 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-6728 29.09.2013
- İstima Nedir?-6828 29.09.2013
- İstizah Nedir?-4983 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-6011 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-5661 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-5818 29.09.2013
- Kabil Nedir?-6610 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-5988 29.09.2013
- Kabz Nedir?-5313 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-5405 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-5530 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-5942 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5371 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-5573 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-5949 29.09.2013
- İvaz Nedir?-5500 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-5816 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-5516 29.09.2013
- İzaa Nedir?-6237 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-5536 29.09.2013
- İzale Nedir?-6141 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-5681 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-5019 29.09.2013
- İbka Nedir?-4891 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-7515 29.09.2013
- İhtira Nedir?-6533 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-6937 29.09.2013
- İntihab Nedir?-6701 29.09.2013
- İzafe Nedir?-6602 29.09.2013
- Karabet Nedir?-5621 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-6569 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-5405 29.09.2013
- Kanun Nedir?-6327 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-5596 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-5988 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-5141 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-6627 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-5639 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-6585 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-5671 29.09.2013
- Kârine Nedir?-6717 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-6303 29.09.2013
- Kagir Nedir?-5445 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5411 29.09.2013
- Karye Nedir?-6559 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5475 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-5975 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5352 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-6057 29.09.2013
- Kaime Nedir?-5588 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-5520 29.09.2013
- Kaim Nedir?-5041 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-7916 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-6633 29.09.2013
- Kaide Nedir?-6133 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-4994 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-5132 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-5624 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-5766 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-5050 29.09.2013
- Kal' Nedir?-5375 29.09.2013
- İsticar Nedir?-6486 29.09.2013
- İs'af Nedir?-6042 29.09.2013
- İstiane Nedir?-4780 29.09.2013
- İsnad Nedir?-5097 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-5236 29.09.2013
- İsbât Nedir?-4984 29.09.2013
- İsâl Nedir?-5520 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-5585 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-5570 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-5870 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-6437 29.09.2013
- İrsen Nedir?-5794 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-5566 29.09.2013
- İrca Nedir?-5029 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-5841 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-5654 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-5748 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-6621 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-5090 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-5019 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-6129 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-5879 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-6471 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-6459 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-5920 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-4905 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-4780 29.09.2013
- İstihap Nedir?-6089 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-6550 29.09.2013
- İstifade Nedir?-5518 29.09.2013
- İstifa Nedir?-5545 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-4926 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-5546 29.09.2013
- İstida Nedir?-5511 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-5366 29.09.2013
- İstinad Nedir?-5065 29.09.2013
- İstisna Nedir?-5902 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-8118 29.09.2013
- İstimval Nedir?-6682 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-6176 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-4608 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-6603 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-5477 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-6491 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-6726 29.09.2013
- İşgal Nedir?-6555 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-6642 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-5551 29.09.2013
- İttiba Nedir?-6407 29.09.2013
- İstina Nedir?-5801 29.09.2013
- İştigal Nedir?-5431 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-6032 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-5996 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-6232 29.09.2013
- İtmam Nedir?-6332 29.09.2013
- İtfa Nedir?-5402 29.09.2013
- İta Nedir?-5699 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5423 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-6277 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-6496 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-6631 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-5513 29.09.2013
- İrae Nedir?-5976 29.09.2013
- İpotek Nedir?-6242 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-5981 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-5586 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-5536 29.09.2013
- İptal Nedir?-5783 29.09.2013
- İpka Nedir?-6568 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-5532 29.09.2013
- İras Nedir?-5749 29.09.2013
- İllet Nedir?-5954 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-6805 29.09.2013
- İlmî Nedir?-6333 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4447 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-6181 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-4793 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-6027 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5208 29.09.2013
- İmtina Nedir?-6562 29.09.2013
- İpham Nedir?-5251 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-5601 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-6494 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-5662 29.09.2013
- İndinde Nedir?-5614 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-6254 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-5609 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-5017 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5389 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-5482 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5387 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-6680 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-5994 29.09.2013
- İmha Nedir?-5959 29.09.2013
- İmdi Nedir?-5462 29.09.2013
- İmâr Nedir?-5740 29.09.2013
- İmâl Nedir?-6355 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-5693 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-5550 29.09.2013
- İltizam Nedir?-5583 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-6681 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-6046 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5371 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-5128 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6335 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5137 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5489 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-6038 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5302 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-7354 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-5369 29.09.2013
- İntac Nedir?-5857 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-4887 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-6545 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-5840 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-5473 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-6534 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-4816 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-5955 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-6317 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-6068 29.09.2013
- İlga Nedir?-5783 29.09.2013
- İntifa Nedir?-5962 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-5997 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-5394 29.09.2013
- İfraz Nedir?-5910 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-6432 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-5968 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-4912 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5278 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-5916 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5438 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-6036 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-5925 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-5988 29.09.2013
- İkâme Nedir?-5326 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-4885 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-5576 29.09.2013
- İhraz Nedir?-5615 29.09.2013
- İhmal Nedir?-5982 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-4775 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-7012 29.09.2013
- İhfa Nedir?-5949 29.09.2013
- İhdas Nedir?-6001 29.09.2013
- İhbar Nedir?-5862 29.09.2013
- İhâta Nedir?-5832 29.09.2013
- İhale Nedir?-5959 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-4951 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-6471 29.09.2013
- İktisap Nedir?-6213 29.09.2013
- İçtima Nedir?-5333 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-5905 29.09.2013
- İcazet Nedir?-6702 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-6235 29.09.2013
- İcbar Nedir?-5734 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-5888 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-6095 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-5851 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-6055 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-5591 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-4720 29.09.2013
- İktiza Nedir?-6302 29.09.2013
- İhraç Nedir?-6483 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-5936 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-5813 29.09.2013
- İktirân Nedir?-5390 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-4811 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-5637 29.09.2013
- İkraz Nedir?-5805 29.09.2013
- İkrar Nedir?-6316 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-5947 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5386 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-6018 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-5784 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-5923 29.09.2013
- İhtar Nedir?-5999 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-5887 29.09.2013
- İdame Nedir?-4907 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-5412 29.09.2013
- İfa Nedir?-5040 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-6130 29.09.2013
- İfade Nedir?-5352 29.09.2013
- İfham Nedir?-5102 29.09.2013
- İflas Nedir?-5335 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-5769 29.09.2013
- İfadat Nedir?-5435 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-5429 29.09.2013
- Hususî Nedir?-4971 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-5710 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5451 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-5525 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-5010 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-5599 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-4973 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5347 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-6056 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5409 29.09.2013
- İbraz Nedir?-6003 29.09.2013
- Islahât Nedir?-5991 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-5946 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-6154 29.09.2013
- İbra Nedir?-6405 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-6438 29.09.2013
- İade Nedir?-5302 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-6355 29.09.2013
- İaşe Nedir?-5739 29.09.2013
- İbâre Nedir?-6075 29.09.2013
- İcâb Nedir?-6303 29.09.2013
- İbka Nedir?-5767 29.09.2013
- İcar Nedir?-6335 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-6299 29.09.2013
- İbtida Nedir?-5543 29.09.2013
- Islah Nedir?-6035 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-6420 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-6385 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4373 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-5410 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-6464 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-4878 29.09.2013
- Izrar Nedir?-5456 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-6224 29.09.2013
- Hâss Nedir?-6517 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-5505 29.09.2013
- Havale Nedir?-5432 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-6414 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-6028 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-5830 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-6577 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-5464 29.09.2013
- Hazine Nedir?-4898 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-5977 29.09.2013
- Hedm Nedir?-5943 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-6446 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-6611 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-5927 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-6479 29.09.2013
- Huda Nedir?-6046 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-6125 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-4972 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-6001 29.09.2013
- Iskat Nedir?-4857 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-5513 29.09.2013
- Himaye Nedir?-6109 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-6090 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5378 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-4583 29.09.2013
- Hibe Nedir?-5823 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-5985 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-5551 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-5710 29.09.2013
- Hakk Nedir?-4713 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-6134 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-6092 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-4833 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-5150 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-6122 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-5520 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-5487 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-5641 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-4684 29.09.2013
- Halel Nedir?-5735 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-6495 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-5647 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-6429 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-5461 29.09.2013
- Hasren Nedir?-6533 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-6543 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-5839 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-5483 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-6205 29.09.2013
- Halita Nedir?-5180 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-5981 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-6095 29.09.2013
- Has Nedir?-5371 29.09.2013
- Hartama Nedir?-6432 29.09.2013
- Harnup Nedir?-6562 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-6857 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-6539 29.09.2013
- Hak Nedir?-5461 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-6444 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-5837 29.09.2013
- Gars Nedir?-5367 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-5300 29.09.2013
- Gasp Nedir?-4576 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-5732 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-5960 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-4660 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-5951 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-5391 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-6354 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-6173 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-6296 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-5402 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-5683 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-6122 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-5594 29.09.2013
- garp Nedir?-6087 29.09.2013
- Haiz Nedir?-5776 29.09.2013
- Hail Nedir?-4772 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-6120 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-4952 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-5450 29.09.2013
- Haciz Nedir?-6542 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-5959 29.09.2013
- Hacet Nedir?-4941 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-5446 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-5993 29.09.2013
- Grev Nedir?-5560 29.09.2013
- Girift Nedir?-6409 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-5499 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-5558 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4990 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5028 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5357 29.09.2013
- Galle Nedir?-5707 29.09.2013
- Gaip Nedir?-4820 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-5539 29.09.2013
- Gabin Nedir?-8230 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4377 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5061 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5040 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4357 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4453 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4528 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6074 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6084 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5093 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6060 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5161 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5692 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5582 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4921 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5068 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5562 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4847 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6228 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5181 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6074 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4485 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4408 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5410 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6235 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6159 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4413 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5955 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5039 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6082 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6014 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4668 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5599 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4978 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5671 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5263 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6151 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5322 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5576 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5696 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5204 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5471 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5320 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5771 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4454 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5584 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5924 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5724 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6225 29.09.2013
- fetret Nedir?-5212 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5457 29.09.2013
- Fesih Nedir?-6049 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-6006 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6228 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5731 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5481 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4543 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5639 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5669 29.09.2013
- fevk Nedir?-5662 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5909 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5114 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4154 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5222 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5222 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5526 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4573 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5736 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5617 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6080 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6143 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5354 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5379 29.09.2013
- Farz Nedir?-5211 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5169 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4454 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5030 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5806 29.09.2013
- Fek Nedir?-5653 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4562 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4632 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5623 29.09.2013
- Farz Nedir?-5177 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4514 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4488 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5114 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5259 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6195 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4592 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5044 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6179 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5456 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5796 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5737 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5371 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5643 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5535 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5255 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4494 29.09.2013
- Esham Nedir?-5573 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-4780 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6338 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-6027 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5721 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5675 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5290 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4378 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4683 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5162 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5701 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4963 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5766 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4978 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6037 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5611 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5156 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4482 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5852 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5580 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5435 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6270 29.09.2013
- Fek Nedir?-5638 29.09.2013
- fetret Nedir?-5290 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4171 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5245 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5598 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5258 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5224 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5257 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5968 29.09.2013
- fevk Nedir?-5347 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4453 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4572 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6296 29.09.2013
- Emtea Nedir?-5842 29.09.2013
- emtia Nedir?-5011 29.09.2013
- Emval Nedir?-5834 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-6240 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5583 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6138 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5730 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5201 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4742 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-4788 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5050 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5602 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-6355 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4660 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-4747 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5372 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5309 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-4822 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-6235 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5280 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5459 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-5855 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4557 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5164 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5629 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5151 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-6158 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5395 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-6321 29.09.2013
- Edim Nedir?-6003 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-6484 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6164 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6213 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-6007 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-5447 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5361 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-5174 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-6331 29.09.2013
- Ehil Nedir?-5890 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-4994 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-5345 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5336 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-4820 29.09.2013
- Esham Nedir?-5503 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-4934 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5908 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6135 29.09.2013
- emtia Nedir?-5270 29.09.2013
- Emval Nedir?-5842 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5248 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4638 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5305 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-5665 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5455 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5430 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-4927 29.09.2013
- Eda Nedir?-5964 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5501 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-6377 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4267 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5475 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5104 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4670 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5435 29.09.2013
- Fek Nedir?-5909 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5156 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5507 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6117 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5095 29.09.2013
- Edeb Nedir?-5583 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-5991 29.09.2013
- fetret Nedir?-5157 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-5913 29.09.2013
- Desise Nedir?-4727 29.09.2013
- Devair Nedir?-4662 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-6395 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-6413 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-5125 29.09.2013
- Deyn Nedir?-4686 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-5256 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-4979 29.09.2013
- Donatan Nedir?-5154 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-6174 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5543 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5897 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-6705 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-5165 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-5504 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-6504 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-4996 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-5510 29.09.2013
- Dûr Nedir?-4749 29.09.2013
- Dûn Nedir?-5492 29.09.2013
- Farz Nedir?-5850 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5891 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5168 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4335 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5475 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5351 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6109 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4252 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5571 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6103 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6075 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5606 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5555 29.09.2013
- fevk Nedir?-4149 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5631 29.09.2013
- Bila Nedir?-5463 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-5548 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-5519 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-6058 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-5949 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-5172 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-5285 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5271 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-5846 29.09.2013
- bilahare Nedir?-6294 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-5438 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5264 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-6523 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-5473 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-6067 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-6100 29.09.2013
- Beyn Nedir?-6009 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-5373 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-5327 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-6028 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-5942 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-5976 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-5340 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-4902 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-6323 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-4922 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-5970 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-5490 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-4943 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-5605 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-6590 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-6120 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-5506 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-6306 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-5369 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-4779 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-5549 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-5477 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5383 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-6811 29.09.2013
- bisud Nedir?-5555 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-5607 29.09.2013
- Depozito Nedir?-5846 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-5467 29.09.2013
- Berhava Nedir?-6405 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-6486 29.09.2013
- Berât Nedir?-6467 29.09.2013
- Beraat Nedir?-6296 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-6632 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-4859 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-5811 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-5125 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-5948 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-6436 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4426 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-5880 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-6504 29.09.2013
- Delil Nedir?-5659 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5308 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-6512 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-5423 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-5474 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-4604 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-6476 29.09.2013
- Câmi Nedir?-5417 29.09.2013
- Cânî Nedir?-6395 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5205 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-5550 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-5567 29.09.2013
- Bono Nedir?-5291 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-5422 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-5431 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-6470 29.09.2013
- Butlan Nedir?-6368 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-5615 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-5344 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-6427 29.09.2013
- Câmia Nedir?-6254 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-5815 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-6414 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-6479 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-4739 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-5529 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-5608 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-4761 29.09.2013
- Derç Nedir?-5281 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-6065 29.09.2013
- Cevher Nedir?-5465 29.09.2013
- Ciro Nedir?-4911 29.09.2013
- Celile Nedir?-6321 29.09.2013
- Celpname Nedir?-6584 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-5685 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-4880 29.09.2013
- cenup Nedir?-6321 29.09.2013
- Cereme Nedir?-5126 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-6408 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-5703 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-6434 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-5215 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-4907 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-5710 29.09.2013
- Ceza Nedir?-5435 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-5964 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-5725 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5319 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-6407 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-4752 29.09.2013
- Cihet Nedir?-5548 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-6010 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-6056 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-6179 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-5996 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-5964 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5349 29.09.2013
- Defaât Nedir?-5243 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-5487 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-6284 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-5758 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-6145 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-5277 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-5880 29.09.2013
- Cüz Nedir?-5387 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-5393 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-5817 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-6461 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-4836 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5392 29.09.2013
- Cari Nedir?-5420 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-6014 29.09.2013
- Cebel Nedir?-6281 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-5475 29.09.2013
- Çek Nedir?-5762 29.09.2013
- Bayi Nedir?-4830 29.09.2013
- Bâb Nedir?-6415 29.09.2013
- Baki Nedir?-6272 29.09.2013
- Avdet Nedir?-5391 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-6575 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4381 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-5831 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-6315 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-5235 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5296 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-5915 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-6178 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-5444 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5303 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-6297 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-6035 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-5836 29.09.2013
- Belagat Nedir?-5456 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5365 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5285 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-5761 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-6695 29.09.2013
- Bariz Nedir?-6503 29.09.2013
- Basiret Nedir?-6348 29.09.2013
- Batıl Nedir?-5271 29.09.2013
- Becâ Nedir?-6032 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-5858 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-6404 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-5357 29.09.2013
- Bediî Nedir?-5970 29.09.2013
- Beher Nedir?-5713 29.09.2013
- Baîd Nedir?-6316 29.09.2013
- Amade Nedir?-6416 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-5484 29.09.2013
- Angaje Nedir?-6351 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-5159 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-5634 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-5568 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-5344 29.09.2013
- Amme Nedir?-5297 29.09.2013
- Âmm Nedir?-4720 29.09.2013
- Âmir Nedir?-5866 29.09.2013
- Âmil Nedir?-5463 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-5370 29.09.2013
- Amelî Nedir?-4869 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-6531 29.09.2013
- Amel Nedir?-5432 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-6151 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-5706 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5333 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-5511 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5257 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4425 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-6234 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-5911 29.09.2013
- Alât Nedir?-5692 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-5772 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-5643 29.09.2013
- Âkit Nedir?-5354 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-5822 29.09.2013
- Ayn Nedir?-5326 29.09.2013
- Amele Nedir?-5302 29.09.2013
- Âri Nedir?-6299 29.09.2013
- Avârız Nedir?-4753 29.09.2013
- Avans Nedir?-6259 29.09.2013
- Aval Nedir?-5751 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5360 29.09.2013
- Atıf Nedir?-6397 29.09.2013
- Ateh Nedir?-4644 29.09.2013
- Asrî Nedir?-5459 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-5427 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-5150 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5328 29.09.2013
- Arz Nedir?-5723 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5373 29.09.2013
- Arsa Nedir?-5366 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-5952 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-5845 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-6185 29.09.2013
- apostille Nedir?-5233 29.09.2013
- appel Nedir?-6331 29.09.2013
- Âra Nedir?-5327 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-5907 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-5459 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-5903 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-5416 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-4778 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-5709 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-5529 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5323 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-5627 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-5424 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-5910 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-5778 29.09.2013
- Ahar Nedir?-5061 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-6541 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-5933 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-5011 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-5403 29.09.2013
- Âhir Nedir?-6169 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-6251 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5334 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-4834 29.09.2013
- Azamî Nedir?-5920 29.09.2013
- Azil Nedir?-6178 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-6425 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5331 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-5662 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-6487 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-5765 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-6066 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-6044 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-5903 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-6348 29.09.2013
- Akar Nedir?-4882 29.09.2013
- Akamet Nedir?-5499 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-6079 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-6220 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-6436 29.09.2013
- Ahz Nedir?-6439 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-5524 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-5426 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-6110 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4363 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-5654 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5358 29.09.2013
- Acente Nedir?-6551 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-6158 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-6429 29.09.2013
- Aciz Nedir?-5435 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-6478 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-5464 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-5522 29.09.2013
- Adalet Nedir?-5995 29.09.2013
- Ada Nedir?-5317 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-5848 29.09.2013
- Acir Nedir?-4380 29.09.2013
- Adâd Nedir?-5937 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-5961 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-5420 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-5566 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-5906 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-5464 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-5844 29.09.2013
- Valör (Value Date)-5437 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -6322 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4425 29.09.2013
- Yatırım Fonları-5367 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-6106 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-5421 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-6655 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5212 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-4801 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-5498 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-5621 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-6434 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4406 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-5021 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-6312 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-6406 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-4994 29.09.2013
- Teknik Analiz-6431 29.09.2013
- Tahvil-5942 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-5429 29.09.2013
- Süre (Duration)-5125 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-5470 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-5376 29.09.2013
- Sterilizasyon-5582 29.09.2013
- Stagflasyon-5808 29.09.2013
- Spot Piyasa-5402 29.09.2013
- Spot Valör-5650 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5305 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-5393 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-6119 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-6011 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-5510 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-5784 29.09.2013
- Parite-6272 29.09.2013
- Petro-dolar-5816 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-5343 29.09.2013
- Portföy Teorileri-4558 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-4756 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-6471 29.09.2013
- Reeskont-6432 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-6439 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-6075 29.09.2013
- Revalüasyon-6026 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-5439 29.09.2013
- Risk-Getiri-6388 29.09.2013
- Risk Primi-5480 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-6100 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-6275 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-5488 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-5430 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5363 29.09.2013
- Samurai Bonds-6332 29.09.2013
- Resesyon-4845 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-5702 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-5577 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-4779 29.09.2013
- Likidite-6406 29.09.2013
- Likidite Riski-5255 29.09.2013
- Likidite Senetleri-4838 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-5514 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-5386 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-5001 29.09.2013
- Morotoryum-5771 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-5715 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-6296 29.09.2013
- Kur Riski-5288 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-5944 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5262 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-5850 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5289 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-6116 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-5061 29.09.2013
- Para Piyasası-4855 29.09.2013
- Para Politikası-4914 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-7023 29.09.2013
- Future-5407 29.09.2013
- Enflasyon-4335 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-5373 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-5283 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-5974 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-5864 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-4742 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-6423 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-5911 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-4733 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-6429 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -5921 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-4724 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-5881 29.09.2013
- Efektif-5786 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-6063 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-5480 29.09.2013
- Forward-5865 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-4895 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-5454 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-5472 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-6461 29.09.2013
- Konvertibilite-6484 29.09.2013
- Konsolidasyon-5010 29.09.2013
- Kesin Satış-4840 29.09.2013
- Kesin Alış-6435 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-6395 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-6027 29.09.2013
- İhale (Auction)-4744 29.09.2013
- Faktoring-6413 29.09.2013
- Forward-Forward-5735 29.09.2013
- Forfaiting-5294 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-5712 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-6098 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-5410 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-5598 29.09.2013
- Dolarizasyon-5003 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-5319 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-5980 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-5452 29.09.2013
- Cari Kur-5762 29.09.2013
- Çapraz kur-6442 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-5590 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-6040 29.09.2013
- Dealer-5268 29.09.2013
- Deflatör-5554 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-5556 29.09.2013
- Devalüasyon-5372 29.09.2013
- Dezenflasyon-5525 29.09.2013
- Deflasyon-6450 29.09.2013
- Disponibilite-5430 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-5514 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-6475 29.09.2013
- Arbitraj-5645 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-4853 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-7169 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-6593 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-4833 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5241 29.09.2013
- Akreditif-5340 29.09.2013
- Banknot-6443 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-5891 29.09.2013
- Alış (Bid)-5924 29.09.2013
- Basit Faiz-5465 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-5968 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-5454 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-4955 29.09.2013
- Bileşik Faiz-5088 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5322 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-5650 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5048 29.09.2013
- Broker-5352 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-5369 29.09.2013
- Cari Açık-5943 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-6185 29.09.2013

 

1852---10704215