Detaylar için başlıkları tıklayınız.
- Yeşil alan Nedir?-7356 29.09.2013
- Zail Nedir?-7599 29.09.2013
- Zâhirî Nedir?-7023 29.09.2013
- Zâhire Nedir?-6921 29.09.2013
- zahir Nedir?-7282 29.09.2013
- Zabıtname Nedir?-6997 29.09.2013
- Zamanaşımı Nedir?-6904 29.09.2013
- Yönetim planı Nedir?-7102 29.09.2013
- Yediemin Nedir?-7262 29.09.2013
- Yerleşme alanı Nedir?-7034 29.09.2013
- Yeniden değerleme Nedir?-7490 29.09.2013
- Yeni arazi teşekkülü Nedir?-6907 29.09.2013
- Yekûn Nedir?-7118 29.09.2013
- Yed'i istirdat Nedir?-7032 29.09.2013
- Zuhur etmek Nedir?-7187 29.09.2013
- Zabıt defteri Nedir?-7056 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7326 29.09.2013
- Yed Nedir?-7116 29.09.2013
- Zamin Nedir?-7306 29.09.2013
- Ziyade Nedir?-7004 29.09.2013
- Ziya Nedir?-7082 29.09.2013
- zîr Nedir?-6924 29.09.2013
- zinhar Nedir?-6897 29.09.2013
- Zilyetlik Nedir?-7563 29.09.2013
- Zikretmek Nedir?-7247 29.09.2013
- Zihni kayıt Nedir?-7418 29.09.2013
- Zımnî Nedir?-7078 29.09.2013
- Zımnında Nedir?-7506 29.09.2013
- Zevciyyet Nedir?-7205 29.09.2013
- Zilyet Nedir?-7072 29.09.2013
- Zevâid (zevait) Nedir?-7162 29.09.2013
- Zeval Nedir?-7064 29.09.2013
- Vazıyed etme Nedir?-7138 29.09.2013
- Varant Nedir?-6975 29.09.2013
- Varîd Nedir?-7461 29.09.2013
- Vâridât Nedir?-6966 29.09.2013
- Vâris Nedir?-6655 29.09.2013
- Vasıl olmak Nedir?-7481 29.09.2013
- Vasi Nedir?-7342 29.09.2013
- Vecîbe Nedir?-7486 29.09.2013
- Vaz' Nedir?-6831 29.09.2013
- Vaziyet Nedir?-6759 29.09.2013
- Varaka Nedir?-7150 29.09.2013
- usul Nedir?-6500 29.09.2013
- Veçhile Nedir?-7101 29.09.2013
- Vatandaşlık Nedir?-7277 29.09.2013
- Vakıf Nedir?-7027 29.09.2013
- Vakfiye Nedir?-7627 29.09.2013
- Vabeste Nedir?-7295 29.09.2013
- Üst hakkı Nedir?-7317 29.09.2013
- Üçüncü şahıs Nedir?-7040 29.09.2013
- Uzatılmış mal ortaklığı Nedir?-6043 29.09.2013
- Uygulama imar plânı Nedir?-6205 29.09.2013
- Urup Nedir?-5002 29.09.2013
- Umur Nedir?-7099 29.09.2013
- Umranî Nedir?-6181 29.09.2013
- Umran Nedir?-5779 29.09.2013
- Vedia Nedir?-6141 29.09.2013
- Vekalet Sözleşmesi Nedir?-5637 29.09.2013
- Uyrukluk Nedir?-7449 29.09.2013
- Yayla Nedir?-7191 29.09.2013
- Vehle Nedir?-7110 29.09.2013
- Yaylak Nedir?-6318 29.09.2013
- Vefa hakkı Nedir?-6519 29.09.2013
- Yargı Nedir?-5174 29.09.2013
- Yapı ruhsatı Nedir?-5980 29.09.2013
- Yapı malikinin sorumluluğu Nedir?-5388 29.09.2013
- Yapı kullanma izni Nedir?-5308 29.09.2013
- Yapı alacaklısı ipoteği Nedir?-6216 29.09.2013
- Yapı Nedir?-7093 29.09.2013
- Yalamuk Nedir?-7694 29.09.2013
- Yabancı Nedir?-7240 29.09.2013
- Vücut bulmak Nedir?-6257 29.09.2013
- Vuku bulmak Nedir?-6817 29.09.2013
- Vikaye Nedir?-6047 29.09.2013
- Veli Nedir?-6936 29.09.2013
- Vekil Nedir?-6547 29.09.2013
- Vicahî Nedir?-5610 29.09.2013
- Velev Nedir?-5535 29.09.2013
- Vehle-i ûlâ Nedir?-6816 29.09.2013
- veraset ilamı Nedir?-5776 29.09.2013
- Verese Nedir?-6674 29.09.2013
- Vergide adalet ilkesi Nedir?-6032 29.09.2013
- Vesait Nedir?-5603 29.09.2013
- Vesayet Nedir?-5861 29.09.2013
- Vezâif Nedir?-6797 29.09.2013
- Velayet Nedir?-6815 29.09.2013
- Terettüp etmek Nedir?-7153 29.09.2013
- Terhin Nedir?-5881 29.09.2013
- Terkin Nedir?-6075 29.09.2013
- Termim Nedir?-6592 29.09.2013
- Tersîmât Nedir?-5904 29.09.2013
- Tertip Nedir?-5641 29.09.2013
- Tesâhub Nedir?-7192 29.09.2013
- Tescil Nedir?-5865 29.09.2013
- Tesellüm Nedir?-6073 29.09.2013
- Teressübât Nedir?-7090 29.09.2013
- Tesviye Nedir?-7337 29.09.2013
- Tenmiye Nedir?-6960 29.09.2013
- Tesmiye Nedir?-6931 29.09.2013
- Terekküp etmek Nedir?-6897 29.09.2013
- Tereke (terike) Nedir?-8122 29.09.2013
- Tercihe şayan Nedir?-6372 29.09.2013
- Terâküm Nedir?-5288 29.09.2013
- Tenzil Nedir?-6460 29.09.2013
- Temyiz Kudreti Nedir?-6474 29.09.2013
- Tensip Nedir?-7148 29.09.2013
- Tenkis Nedir?-5921 29.09.2013
- Tenezzül Nedir?-6212 29.09.2013
- Tenbih Nedir?-5447 29.09.2013
- Tenâküz Nedir?-6636 29.09.2013
- Teşmil Nedir?-6463 29.09.2013
- teşrik Nedir?-6680 29.09.2013
- Tenvîrât Nedir?-6972 29.09.2013
- Tezkere-i sâmiyye Nedir?-6799 29.09.2013
- Tevakkuf Nedir?-6837 29.09.2013
- Teşevvüş Nedir?-6142 29.09.2013
- Uhde Nedir?-6595 29.09.2013
- Tüzük Nedir?-6968 29.09.2013
- Tüzel Kişi Nedir?-6686 29.09.2013
- Trampa Nedir?-6720 29.09.2013
- Toplu iş sözleşmesi Nedir?-5755 29.09.2013
- tezyif Nedir?-6515 29.09.2013
- Uhdesinde Nedir?-6984 29.09.2013
- Tezâyüd Nedir?-5903 29.09.2013
- Tevzi Nedir?-6032 29.09.2013
- Tevsîk Nedir?-6328 29.09.2013
- Tevsî' Nedir?-6542 29.09.2013
- Tevliyet davası Nedir?-5996 29.09.2013
- Tevellüt Nedir?-6763 29.09.2013
- Ulak Nedir?-6477 29.09.2013
- Tezyinat Nedir?-6092 29.09.2013
- Tevliyet Nedir?-6071 29.09.2013
- Teveccüh Nedir?-5678 29.09.2013
- Tevarüs Nedir?-7149 29.09.2013
- Tevessül etmek Nedir?-6064 29.09.2013
- Tevfik Nedir?-5499 29.09.2013
- Tevfikan Nedir?-6461 29.09.2013
- Tevhid Nedir?-6348 29.09.2013
- Tevkif Nedir?-5847 29.09.2013
- Tevkil Nedir?-6245 29.09.2013
- Tevlit etmek Nedir?-5994 29.09.2013
- Tevdi etmek Nedir?-7300 29.09.2013
- Tebligat Nedir?-7230 29.09.2013
- Tedarik Nedir?-5887 29.09.2013
- Tecdit Nedir?-5964 29.09.2013
- Tecezzî Nedir?-6595 29.09.2013
- Tecvîz Nedir?-5443 29.09.2013
- Tedabir Nedir?-6978 29.09.2013
- Tedavül Nedir?-6052 29.09.2013
- Tedip hakkı Nedir?-6126 29.09.2013
- Tediye Nedir?-5795 29.09.2013
- Tedricen Nedir?-6209 29.09.2013
- Teemmül Nedir?-5326 29.09.2013
- Tebeyyün etmek Nedir?-5937 29.09.2013
- Tedvîn Nedir?-6655 29.09.2013
- Tebârüz ettirme Nedir?-6207 29.09.2013
- Tazminat Nedir?-6417 29.09.2013
- Teessüs Nedir?-6605 29.09.2013
- Teadül Nedir?-7179 29.09.2013
- Teâmül Nedir?-7341 29.09.2013
- Teati Nedir?-6147 29.09.2013
- Teahhur(teehhür) Nedir?-6011 29.09.2013
- Tebâdür Nedir?-5864 29.09.2013
- Tebeyyün Nedir?-6406 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-5806 29.09.2013
- Tebdil Nedir?-7108 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-5904 29.09.2013
- Tebeddül Nedir?-6636 29.09.2013
- Tebellüğ Nedir?-6450 29.09.2013
- Tebellür Nedir?-5885 29.09.2013
- Tebaa Nedir?-5924 29.09.2013
- Telvis etmek Nedir?-6799 29.09.2013
- Teehhür Nedir?-6331 29.09.2013
- Tefehhüm Nedir?-6056 29.09.2013
- Temlik Nedir?-6108 29.09.2013
- Teminat akçesi Nedir?-6106 29.09.2013
- Teminat Nedir?-6721 29.09.2013
- Temettü Nedir?-6685 29.09.2013
- Temerrüd Nedir?-6062 29.09.2013
- Temadi Nedir?-5918 29.09.2013
- Telif hakları Nedir?-6840 29.09.2013
- Telif Nedir?-6065 29.09.2013
- Telhîs Nedir?-6896 29.09.2013
- Telâhuk Nedir?-5832 29.09.2013
- Telâfi Nedir?-7092 29.09.2013
- Tekevvün etme Nedir?-6180 29.09.2013
- Teferruğ Nedir?-7427 29.09.2013
- Temellük Nedir?-6922 29.09.2013
- Teferruat Nedir?-6211 29.09.2013
- Tekemmül Nedir?-7019 29.09.2013
- Teffiz Nedir?-6075 29.09.2013
- Tefhim Nedir?-6059 29.09.2013
- Tefrişat Nedir?-5752 29.09.2013
- Tefvîz Nedir?-6005 29.09.2013
- Tehâlüf Nedir?-5246 29.09.2013
- Tehir erteleme Nedir?-5657 29.09.2013
- Tek taraflı irade beyanı Nedir?-6661 29.09.2013
- Tekabül etmek Nedir?-5361 29.09.2013
- Tekaüd Nedir?-6392 29.09.2013
- Tekâyüd Nedir?-5974 29.09.2013
- Tekeffül Nedir?-5827 29.09.2013
- Tahsis Nedir?-6284 29.09.2013
- Tahkikat Nedir?-6050 29.09.2013
- Tahlif Nedir?-5938 29.09.2013
- Tahliye Nedir?-5402 29.09.2013
- Tahliye taahhütnamesi Nedir?-7144 29.09.2013
- Tahmil Nedir?-5331 29.09.2013
- Tahrip Nedir?-5445 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-6562 29.09.2013
- Tahrir Nedir?-5808 29.09.2013
- Taht Nedir?-7199 29.09.2013
- Tahsin Nedir?-7018 29.09.2013
- Tahfif Nedir?-5959 29.09.2013
- Tahşiye Nedir?-6878 29.09.2013
- Tahtani Nedir?-5208 29.09.2013
- Tahriren Nedir?-5160 29.09.2013
- Tahdîdât Nedir?-5954 29.09.2013
- Tahavvül Nedir?-6925 29.09.2013
- Tahassul Nedir?-6974 29.09.2013
- Tahaddüs Nedir?-6057 29.09.2013
- tafsil etmek Nedir?-5855 29.09.2013
- Tadât Nedir?-5328 29.09.2013
- Tacir Nedir?-7383 29.09.2013
- Tabiyet Nedir?-6277 29.09.2013
- Taayyün Nedir?-5937 29.09.2013
- Taalluk Nedir?-5963 29.09.2013
- Taahhütname Nedir?-5153 29.09.2013
- Taaddüd Nedir?-5290 29.09.2013
- Şüyu Nedir?-6517 29.09.2013
- Tağyir Nedir?-5401 29.09.2013
- Şümul Nedir?-5207 29.09.2013
- Tasrih etmek Nedir?-5654 29.09.2013
- Târik Nedir?-5984 29.09.2013
- Tariki âmm Nedir?-4967 29.09.2013
- Tasarruf Nedir?-6952 29.09.2013
- Tazammun etmek Nedir?-5938 29.09.2013
- Tashih Nedir?-7078 29.09.2013
- Tarik Nedir?-5212 29.09.2013
- Tasnif Nedir?-6636 29.09.2013
- Tavzif Nedir?-6532 29.09.2013
- Tasvib Nedir?-5968 29.09.2013
- Tatbika medar imza Nedir?-6298 29.09.2013
- Tathir Nedir?-6987 29.09.2013
- Tavassut Nedir?-6590 29.09.2013
- Tavazzuh Nedir?-6334 29.09.2013
- Tavzîh Nedir?-6590 29.09.2013
- Tahtani fevkani Nedir?-5628 29.09.2013
- Takas Nedir?-6763 29.09.2013
- Tadil Nedir?-7041 29.09.2013
- Tahvilat Nedir?-6816 29.09.2013
- Tapuyu misil Nedir?-6046 29.09.2013
- Takarrür etmek Nedir?-6433 29.09.2013
- Tahvil Nedir?-5942 29.09.2013
- Takrîr Nedir?-6728 29.09.2013
- Takrir etmek Nedir?-5971 29.09.2013
- Taksim Nedir?-5962 29.09.2013
- Taksir Nedir?-6130 29.09.2013
- Takyit Nedir?-6993 29.09.2013
- Takyit Nedir?-4801 29.09.2013
- Talâk Nedir?-6516 29.09.2013
- Ta'lık Nedir?-6880 29.09.2013
- Talîmâtnâme Nedir?-7082 29.09.2013
- Takaddüm Nedir?-6153 29.09.2013
- Sosyal ilişkiler Nedir?-6336 29.09.2013
- Sosyal kurallar Nedir?-5233 29.09.2013
- Sosyal ve ekonomik haklar Nedir?-5939 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5074 29.09.2013
- Sözleşme Nedir?-5149 29.09.2013
- Sözleşmeden Dönme Nedir?-7227 29.09.2013
- Sudur Nedir?-6959 29.09.2013
- Suiniyet Nedir?-5285 29.09.2013
- Sukut Nedir?-6556 29.09.2013
- Sureti mahsusa Nedir?-5468 29.09.2013
- Sureti mümtaze Nedir?-6412 29.09.2013
- Sosyal devlet Nedir?-6944 29.09.2013
- Sübût Nedir?-5727 29.09.2013
- Senevî Nedir?-6614 29.09.2013
- Suveri müsaddaka Nedir?-6275 29.09.2013
- Siyasi haklar Nedir?-6285 29.09.2013
- Siyanet Nedir?-6810 29.09.2013
- Sirkat Nedir?-5373 29.09.2013
- Sirayet Nedir?-5278 29.09.2013
- Sin Nedir?-6899 29.09.2013
- Sigorta primi Nedir?-6961 29.09.2013
- Serdetmek Nedir?-5983 29.09.2013
- Sened-i hâkanî Nedir?-5889 29.09.2013
- Senedât Nedir?-7210 29.09.2013
- Semere Nedir?-6497 29.09.2013
- Semen Nedir?-5716 29.09.2013
- Selef Nedir?-6632 29.09.2013
- Sükna Nedir?-6896 29.09.2013
- Süresiz icap Nedir?-6298 29.09.2013
- Seyrân-gâh Nedir?-7028 29.09.2013
- Şibh (şibih) Nedir?-5284 29.09.2013
- Şâyi hisse Nedir?-5795 29.09.2013
- Şayian Nedir?-5930 29.09.2013
- Şefi Nedir?-6014 29.09.2013
- Şerait Nedir?-6081 29.09.2013
- Şerh Nedir?-6264 29.09.2013
- Şayi Nedir?-6524 29.09.2013
- Şerik Nedir?-5204 29.09.2013
- şira Nedir?-5859 29.09.2013
- Şifahî beyan Nedir?-6220 29.09.2013
- şimal Nedir?-5353 29.09.2013
- Sükna hakkı Nedir?-6252 29.09.2013
- Şufa Nedir?-5569 29.09.2013
- Sürekli edim Nedir?-5543 29.09.2013
- Şuhut Nedir?-5588 29.09.2013
- Şerh Nedir?-5824 29.09.2013
- Şahbender Nedir?-6595 29.09.2013
- Şufa hakkı Nedir?-6619 29.09.2013
- Sülüsân Nedir?-5780 29.09.2013
- şark Nedir?-6439 29.09.2013
- Şahâdet Nedir?-6816 29.09.2013
- Süreli icap Nedir?-6867 29.09.2013
- Şahsı âhar (âher) Nedir?-6050 29.09.2013
- Şahsi edim Nedir?-6539 29.09.2013
- Şahsi haklar Nedir?-5401 29.09.2013
- Şahsiyet hakları Nedir?-5279 29.09.2013
- Şamil Nedir?-6805 29.09.2013
- Şâmil olmak Nedir?-4728 29.09.2013
- Şârih Nedir?-6593 29.09.2013
- Şagil Nedir?-5975 29.09.2013
- Pedavra Nedir?-6711 29.09.2013
- Râbıta Nedir?-6538 29.09.2013
- Râci Nedir?-6962 29.09.2013
- Rahin Nedir?-5408 29.09.2013
- Rakabe Nedir?-7183 29.09.2013
- Rapt Nedir?-5977 29.09.2013
- Rayiç Nedir?-5987 29.09.2013
- Rayiç Değer Nedir?-5640 29.09.2013
- Ref etmek Nedir?-6729 29.09.2013
- Paydaş Nedir?-5639 29.09.2013
- Rehin Nedir?-6981 29.09.2013
- Reisievvel Nedir?-5824 29.09.2013
- Refik Nedir?-6509 29.09.2013
- Parsel Nedir?-7197 29.09.2013
- Pafta Nedir?-6766 29.09.2013
- Özel hukuk Nedir?-6355 29.09.2013
- Nukud Nedir?-6992 29.09.2013
- Ölünceye Kadar bakma akdi Nedir?-6346 29.09.2013
- Ortak Yerler Nedir?-6308 29.09.2013
- ortaç Nedir?-7309 29.09.2013
- Orta malları Nedir?-5869 29.09.2013
- Olveche Nedir?-5256 29.09.2013
- Nümune Nedir?-6596 29.09.2013
- Nükûl Nedir?-6524 29.09.2013
- Resen Nedir?-6577 29.09.2013
- Özel haklar Nedir?-5287 29.09.2013
- Otlak Nedir?-6729 29.09.2013
- Sari Nedir?-5141 29.09.2013
- Resim Nedir?-5451 29.09.2013
- Ölüme bağlı tasarruf Nedir?-5421 29.09.2013
- Selb Nedir?-5324 29.09.2013
- Sehim Nedir?-7007 29.09.2013
- Sebketmek Nedir?-6393 29.09.2013
- Sây Nedir?-7172 29.09.2013
- Satış vaadi Nedir?-6744 29.09.2013
- Sarfiyat Nedir?-6504 29.09.2013
- Sarahat Nedir?-5839 29.09.2013
- Saniyen Nedir?-7074 29.09.2013
- Salih Nedir?-6469 29.09.2013
- Sâlif-üz-zikr Nedir?-6051 29.09.2013
- Salahiyetname Nedir?-6284 29.09.2013
- Rücu Nedir?-6987 29.09.2013
- Resmi Senet Nedir?-5916 29.09.2013
- Resmi gazete Nedir?-5959 29.09.2013
- Savcılık Nedir?-5132 29.09.2013
- Salâhiyet Nedir?-5978 29.09.2013
- Resülmâl Nedir?-5259 29.09.2013
- Rûz-nâme Nedir?-6036 29.09.2013
- Rüçhan Nedir?-5397 29.09.2013
- Rüsum Nedir?-6667 29.09.2013
- Rü'yet Nedir?-5439 29.09.2013
- Sâdır olmak Nedir?-6955 29.09.2013
- Sahih Nedir?-6968 29.09.2013
- Sâkıt Nedir?-7224 29.09.2013
- Reşit Nedir?-6969 29.09.2013
- Mütevellit Nedir?-7402 29.09.2013
- Nağahani Nedir?-6888 29.09.2013
- Mütevelli Nedir?-7618 29.09.2013
- Müttehit Nedir?-7079 29.09.2013
- Müttefik-un-aleyh Nedir?-6949 29.09.2013
- Müttehaz Nedir?-5516 29.09.2013
- Müvekkil Nedir?-6952 29.09.2013
- Müvezzi Nedir?-6878 29.09.2013
- Müzaheret Nedir?-6484 29.09.2013
- Müzayede Nedir?-5580 29.09.2013
- Nâfıa Nedir?-6193 29.09.2013
- Müteveffâ Nedir?-5724 29.09.2013
- Mütehammil Nedir?-6162 29.09.2013
- Nafaka yükümü Nedir?-6641 29.09.2013
- Mütevakkıf Nedir?-5568 29.09.2013
- Müteselsil Sorumluluk Nedir?-5813 29.09.2013
- Müteselsil Nedir?-7090 29.09.2013
- Mütesarlülfesat Nedir?-6959 29.09.2013
- Müterettib Nedir?-5961 29.09.2013
- Mütenasip Nedir?-5214 29.09.2013
- Mütemmim cüz Nedir?-6167 29.09.2013
- Mütemerrid Nedir?-6325 29.09.2013
- Mütemâyil Nedir?-7193 29.09.2013
- Mütekabiliyet Esası Nedir?-5332 29.09.2013
- Mütekabiliyet Nedir?-5930 29.09.2013
- Nahiye Nedir?-7459 29.09.2013
- Mütehassıl Nedir?-6723 29.09.2013
- Müterâfik Nedir?-5863 29.09.2013
- Mütehavvil Nedir?-6683 29.09.2013
- Niza Nedir?-5873 29.09.2013
- Mütenakıs Nedir?-5888 29.09.2013
- Nail olmak Nedir?-6989 29.09.2013
- Nokta-i nazar Nedir?-5981 29.09.2013
- Nizâm-nâme Nedir?-5189 29.09.2013
- Niyâbet Nedir?-5625 29.09.2013
- Nispi muvazaa Nedir?-6138 29.09.2013
- Nisap Nedir?-6578 29.09.2013
- Nidâ Nedir?-5482 29.09.2013
- nısıf Nedir?-6644 29.09.2013
- Nısf Nedir?-6174 29.09.2013
- Nezetmek Nedir?-6263 29.09.2013
- Nezaret Nedir?-6449 29.09.2013
- Nez' Nedir?-6420 29.09.2013
- Nevi Nedir?-5900 29.09.2013
- Nâsıb Nedir?-6750 29.09.2013
- Nizasız ve fasılasız Nedir?-5795 29.09.2013
- Neşet etmek Nedir?-6593 29.09.2013
- Nâkız Nedir?-5897 29.09.2013
- Naiplik Nedir?-5473 29.09.2013
- Nâm-ı müstear Nedir?-6621 29.09.2013
- Nâşî Nedir?-6655 29.09.2013
- Nâtık Nedir?-7035 29.09.2013
- Nema Nedir?-5686 29.09.2013
- Nesep Nedir?-5631 29.09.2013
- Neseben Nedir?-6462 29.09.2013
- Navlun Nedir?-7063 29.09.2013
- Nef'î Nedir?-5998 29.09.2013
- Nebât Nedir?-5127 29.09.2013
- Nazarı dikkat Nedir?-5887 29.09.2013
- Navlun mukavelesi Nedir?-5395 29.09.2013
- Müspet edim Nedir?-6055 29.09.2013
- Mürtehin Nedir?-6180 29.09.2013
- müstemir Nedir?-6087 29.09.2013
- Müstelzim Nedir?-7034 29.09.2013
- Müstehak Nedir?-6396 29.09.2013
- Müstagallât-ı mevkufe Nedir?-6615 29.09.2013
- Müstaceliyet Nedir?-5968 29.09.2013
- Müstacelen Nedir?-6685 29.09.2013
- Müstacel Nedir?-5720 29.09.2013
- Müstehik Nedir?-6194 29.09.2013
- Müseccel Nedir?-6325 29.09.2013
- Müsavi Nedir?-7062 29.09.2013
- Müsâvât Nedir?-6430 29.09.2013
- Müsamaha Nedir?-6842 29.09.2013
- Müsadere Nedir?-6158 29.09.2013
- Müsaade Nedir?-6138 29.09.2013
- Mürur hakkı Nedir?-7044 29.09.2013
- Mürtefi Nedir?-4864 29.09.2013
- Mürtebit Nedir?-7157 29.09.2013
- Mürettep Nedir?-7050 29.09.2013
- Müstemiren Nedir?-5990 29.09.2013
- Müşârün-ileyh Nedir?-5923 29.09.2013
- Müruru zaman Nedir?-6433 29.09.2013
- Mütedâir Nedir?-5894 29.09.2013
- Müşâbehet Nedir?-7130 29.09.2013
- Müsteniden Nedir?-6260 29.09.2013
- Mütegayyib Nedir?-6929 29.09.2013
- Müteferrik Nedir?-5909 29.09.2013
- Müteferriât Nedir?-7328 29.09.2013
- Mütedavil Nedir?-6690 29.09.2013
- Mütebaki Nedir?-7127 29.09.2013
- Müteamel Nedir?-6753 29.09.2013
- Müteallik Nedir?-7108 29.09.2013
- Müteahhit Nedir?-6542 29.09.2013
- Müşâ' Nedir?-5969 29.09.2013
- Müteferri Nedir?-6681 29.09.2013
- Müstesna Nedir?-6919 29.09.2013
- Müteahhidünbih Nedir?-6855 29.09.2013
- Müşâbih Nedir?-5922 29.09.2013
- Müşkilât Nedir?-4918 29.09.2013
- Müştemilât Nedir?-6381 29.09.2013
- Müşterâ Nedir?-5889 29.09.2013
- Müşterek mülkiyet Nedir?-6924 29.09.2013
- Mütâlaa Nedir?-4860 29.09.2013
- Müteaddit Nedir?-6733 29.09.2013
- Mülhak evkaf(vakıf) Nedir?-6373 29.09.2013
- Mümeyyiz Nedir?-5520 29.09.2013
- Mümellik Nedir?-6185 29.09.2013
- Mümellek-ün-leh Nedir?-6873 29.09.2013
- Mümasil Nedir?-5976 29.09.2013
- Mümâselet Nedir?-5357 29.09.2013
- Mülzem Nedir?-5972 29.09.2013
- Mültezem Nedir?-5774 29.09.2013
- Mülkiyet hakkı Nedir?-6107 29.09.2013
- Mülki Nedir?-6264 29.09.2013
- Mümessil Nedir?-6522 29.09.2013
- Mülâhazât Nedir?-5953 29.09.2013
- Mülâhaza Nedir?-6031 29.09.2013
- Müktesip Nedir?-5504 29.09.2013
- Mükellefiyet Nedir?-6960 29.09.2013
- Mükellef Nedir?-6573 29.09.2013
- Mühür Nedir?-6118 29.09.2013
- Müflis Nedir?-5443 29.09.2013
- Müeyyide Nedir?-7004 29.09.2013
- Müeyyid Nedir?-5953 29.09.2013
- Müessir Nedir?-6982 29.09.2013
- Münhasır Nedir?-5813 29.09.2013
- Müesses Nedir?-5976 29.09.2013
- Müntakil Nedir?-7053 29.09.2013
- Mümtâz Nedir?-5496 29.09.2013
- Mürafaa Nedir?-6721 29.09.2013
- Mürâdif Nedir?-5939 29.09.2013
- müntehap Nedir?-7068 29.09.2013
- Münselip Nedir?-6491 29.09.2013
- Münkir Nedir?-6951 29.09.2013
- Münkati Nedir?-6036 29.09.2013
- Münkasem Nedir?-5852 29.09.2013
- Münfesih Nedir?-6850 29.09.2013
- münhal Nedir?-6891 29.09.2013
- Münaziünfih Nedir?-5295 29.09.2013
- Müntehî Nedir?-5978 29.09.2013
- Müraselât Nedir?-5893 29.09.2013
- Mün'akit olmak Nedir?-6655 29.09.2013
- Münâzaa Nedir?-6477 29.09.2013
- Mümteni Nedir?-6165 29.09.2013
- Münbais Nedir?-5217 29.09.2013
- Müncer Nedir?-5397 29.09.2013
- Mündemic Nedir?-6720 29.09.2013
- Münderecat Nedir?-5952 29.09.2013
- Münferiden Nedir?-6540 29.09.2013
- Musakkafat Nedir?-6825 29.09.2013
- Mutazammın Nedir?-7063 29.09.2013
- Mutalebe Nedir?-7029 29.09.2013
- Mutasarrıf Nedir?-7806 29.09.2013
- Mutavassıt Nedir?-7130 29.09.2013
- Mutad Nedir?-5327 29.09.2013
- Mutazarrır Nedir?-5411 29.09.2013
- Muteber Nedir?-6009 29.09.2013
- Muteberiyet Nedir?-7068 29.09.2013
- Mutlak muvazaa Nedir?-7445 29.09.2013
- muvacehe Nedir?-7096 29.09.2013
- Musakkaf Nedir?-6276 29.09.2013
- Muktazi Nedir?-6502 29.09.2013
- Muttali Nedir?-6372 29.09.2013
- musakka Nedir?-6210 29.09.2013
- Musaddak Nedir?-6218 29.09.2013
- Murtabit Nedir?-6392 29.09.2013
- Muris Nedir?-6267 29.09.2013
- Murakabe Nedir?-5451 29.09.2013
- Murabaha Nedir?-6807 29.09.2013
- Muntazır Nedir?-4931 29.09.2013
- Muntafî Nedir?-6415 29.09.2013
- Munsifane Nedir?-6415 29.09.2013
- Muvâcehe Nedir?-6065 29.09.2013
- Munkati Nedir?-5900 29.09.2013
- Mukriz Nedir?-6527 29.09.2013
- Mukayyet Nedir?-5045 29.09.2013
- Munkazi Nedir?-5321 29.09.2013
- Müebbet Nedir?-5202 29.09.2013
- Muvafakat Nedir?-5213 29.09.2013
- Müeddî Nedir?-6000 29.09.2013
- müddeiumumiye Nedir?-6283 29.09.2013
- Müddei umumi Nedir?-6516 29.09.2013
- Müddei aleyh Nedir?-5353 29.09.2013
- Müddei Nedir?-5862 29.09.2013
- Müddeabih Nedir?-6473 29.09.2013
- Müddeaaleyh Nedir?-5681 29.09.2013
- Müddea Nedir?-7018 29.09.2013
- Müdahalenin men'i Nedir?-5788 29.09.2013
- Müdafi Nedir?-7093 29.09.2013
- Müctemian Nedir?-6373 29.09.2013
- Mücmel Nedir?-5290 29.09.2013
- Muzâf Nedir?-5851 29.09.2013
- Müeccel Nedir?-6498 29.09.2013
- Muvafık Nedir?-5888 29.09.2013
- Mücerred Nedir?-7123 29.09.2013
- Muvâzene Nedir?-6957 29.09.2013
- Muvakkat Nedir?-6044 29.09.2013
- Mübâdele Nedir?-5996 29.09.2013
- Mübayaa Nedir?-6613 29.09.2013
- Mübâyenet Nedir?-5228 29.09.2013
- Mübâyin Nedir?-7004 29.09.2013
- Mübeyyin Nedir?-7028 29.09.2013
- Mücâvir Nedir?-6326 29.09.2013
- Mücbir Nedir?-7024 29.09.2013
- Muvâzaa Nedir?-6964 29.09.2013
- Muaddel Nedir?-5907 29.09.2013
- Muaddün-li-l-istiglâl Nedir?-5970 29.09.2013
- Muadil Nedir?-6518 29.09.2013
- Muafiyet Nedir?-6635 29.09.2013
- Muâhede Nedir?-6959 29.09.2013
- Muahhar Nedir?-5970 29.09.2013
- Muallak Nedir?-6256 29.09.2013
- Muamelat Nedir?-6242 29.09.2013
- Muacceliyet Nedir?-6583 29.09.2013
- Muavin Nedir?-5448 29.09.2013
- Mezun Nedir?-5941 29.09.2013
- Muaraza Nedir?-5957 29.09.2013
- Muaccel Nedir?-6627 29.09.2013
- Misillû Nedir?-6789 29.09.2013
- Miras Şirketi Nedir?-6244 29.09.2013
- Minval Nedir?-5429 29.09.2013
- Milk Nedir?-6106 29.09.2013
- Mezuniyet Nedir?-5028 29.09.2013
- Mezrûât Nedir?-5284 29.09.2013
- Mezkûr Nedir?-6562 29.09.2013
- Mevsukiyet Nedir?-6230 29.09.2013
- Mevrid Nedir?-5871 29.09.2013
- Muayyen Nedir?-6236 29.09.2013
- Mucibince Nedir?-6851 29.09.2013
- Mikâp Nedir?-6612 29.09.2013
- Mukabil Nedir?-5876 29.09.2013
- Muayyen mâ-adâ Nedir?-5799 29.09.2013
- Mukavele Nedir?-6564 29.09.2013
- Mukataa Nedir?-7720 29.09.2013
- Mukarrerat Nedir?-5993 29.09.2013
- Mukarrer Nedir?-6937 29.09.2013
- Mukaddem Nedir?-6895 29.09.2013
- Mukabeleihilmisil Nedir?-6379 29.09.2013
- muhtevî Nedir?-5215 29.09.2013
- Muhtelif Nedir?-7323 29.09.2013
- Muhtar Nedir?-7001 29.09.2013
- Muhkem kaziye Nedir?-7042 29.09.2013
- Mucip Nedir?-5910 29.09.2013
- Mukadderat Nedir?-7262 29.09.2013
- Mubayaa Nedir?-5688 29.09.2013
- Muhik Nedir?-6200 29.09.2013
- Mucip sebepler Nedir?-6485 29.09.2013
- Mugayir Nedir?-5836 29.09.2013
- Muhakeme Nedir?-6005 29.09.2013
- Muharrer Nedir?-6175 29.09.2013
- Muhassas Nedir?-6550 29.09.2013
- Muhatara Nedir?-6163 29.09.2013
- Muhayyerlik Nedir?-6689 29.09.2013
- Muhdesat Nedir?-5998 29.09.2013
- Muhammen Nedir?-5884 29.09.2013
- Menafil Nedir?-5965 29.09.2013
- Mefsuh Nedir?-5852 29.09.2013
- Mehil Nedir?-5672 29.09.2013
- Melhuz Nedir?-6237 29.09.2013
- Memalik Nedir?-7089 29.09.2013
- Memnu Nedir?-6214 29.09.2013
- Memur Nedir?-6805 29.09.2013
- Men Nedir?-4657 29.09.2013
- Menba' Nedir?-6875 29.09.2013
- Menâfi Nedir?-5458 29.09.2013
- Menfaati amme Nedir?-6833 29.09.2013
- Mefruşat Nedir?-6619 29.09.2013
- Men etmek Nedir?-5739 29.09.2013
- Mefruğunleh Nedir?-6829 29.09.2013
- Mefruğunbih Nedir?-6507 29.09.2013
- Mefhumu muhalif Nedir?-7080 29.09.2013
- Medlûl Nedir?-5830 29.09.2013
- Medarı tatbik Nedir?-6756 29.09.2013
- Medar Nedir?-5753 29.09.2013
- Meçzum Nedir?-6207 29.09.2013
- Meçhul Nedir?-5872 29.09.2013
- meczum Nedir?-5295 29.09.2013
- Me'cur Nedir?-7044 29.09.2013
- mecruhiyet Nedir?-6253 29.09.2013
- Meşrut Nedir?-6879 29.09.2013
- Mecra Nedir?-5636 29.09.2013
- Mesul Nedir?-5084 29.09.2013
- Meşfu Nedir?-6387 29.09.2013
- Mevhûm Nedir?-6727 29.09.2013
- Mevdaddı mahsusa Nedir?-5917 29.09.2013
- Mevaşi Nedir?-5980 29.09.2013
- Meşruta tevliyet davası Nedir?-5760 29.09.2013
- Menfi edim Nedir?-6190 29.09.2013
- Mevkuf Nedir?-6340 29.09.2013
- Mesned Nedir?-6758 29.09.2013
- Mesmu Nedir?-6110 29.09.2013
- Meskûn Nedir?-6807 29.09.2013
- Mesâkin Nedir?-6198 29.09.2013
- Mesail Nedir?-6490 29.09.2013
- Menkul Nedir?-6003 29.09.2013
- Meşhudat Nedir?-6943 29.09.2013
- Men'i muaraza davası Nedir?-6236 29.09.2013
- Mesaha Nedir?-5266 29.09.2013
- Menkuz Nedir?-5752 29.09.2013
- Menşe Nedir?-4774 29.09.2013
- Mera Nedir?-6462 29.09.2013
- Merbut Nedir?-5211 29.09.2013
- Merhun Nedir?-5941 29.09.2013
- Mer'i Nedir?-6249 29.09.2013
- Meriyet Nedir?-6217 29.09.2013
- Mersule Nedir?-6534 29.09.2013
- Mesağ Nedir?-5087 29.09.2013
- Maktu Nedir?-5237 29.09.2013
- Mahrum Nedir?-6225 29.09.2013
- Mahsulât Nedir?-6839 29.09.2013
- Mahsup Nedir?-5847 29.09.2013
- Mahsus Nedir?-5471 29.09.2013
- Makable şâmil Nedir?-6539 29.09.2013
- Makable teşmil Nedir?-6047 29.09.2013
- Mal Ortaklığı Nedir?-6975 29.09.2013
- Maksûr Nedir?-5851 29.09.2013
- Mahlûl Nedir?-6964 29.09.2013
- Makule Nedir?-5068 29.09.2013
- Maddi edim Nedir?-7225 29.09.2013
- Makrûn Nedir?-6720 29.09.2013
- Mahkumunbih Nedir?-6611 29.09.2013
- Mahiyet Nedir?-6511 29.09.2013
- Mahfuz Nedir?-6345 29.09.2013
- Mahdut Nedir?-5549 29.09.2013
- Mahcuz Nedir?-5245 29.09.2013
- Mahcur Nedir?-6902 29.09.2013
- Mahalli idareler Nedir?-7146 29.09.2013
- Mağsûb Nedir?-5712 29.09.2013
- Mafevk Nedir?-6478 29.09.2013
- Ma'dûd Nedir?-5948 29.09.2013
- Mamelek Nedir?-6565 29.09.2013
- Maddi mal Nedir?-7249 29.09.2013
- Malik Nedir?-5277 29.09.2013
- Madde-i sabıka Nedir?-5927 29.09.2013
- Madrûb Nedir?-5114 29.09.2013
- Mebânî Nedir?-5897 29.09.2013
- Mal birliği Nedir?-5880 29.09.2013
- Mansub Nedir?-5939 29.09.2013
- Mecmuu Nedir?-5532 29.09.2013
- Meccanî Nedir?-4781 29.09.2013
- Mecâri Nedir?-5736 29.09.2013
- Mebnî Nedir?-5364 29.09.2013
- Meblâğ Nedir?-6601 29.09.2013
- Mebde Nedir?-5599 29.09.2013
- Mebaliğ Nedir?-5305 29.09.2013
- Meail Nedir?-6476 29.09.2013
- Maznun Nedir?-5283 29.09.2013
- Mazmûn Nedir?-6774 29.09.2013
- Mazireti sahiha Nedir?-6397 29.09.2013
- Mazhar Nedir?-6461 29.09.2013
- Maruz Nedir?-5820 29.09.2013
- Mebi Nedir?-7048 29.09.2013
- Marifetiyle Nedir?-5932 29.09.2013
- Mazbut vakıf Nedir?-7383 29.09.2013
- Masarif Nedir?-6282 29.09.2013
- Masarifi muhakeme Nedir?-5278 29.09.2013
- Maslahat Nedir?-6479 29.09.2013
- Masrûf Nedir?-6462 29.09.2013
- Matbu Nedir?-6549 29.09.2013
- Matlab Nedir?-7101 29.09.2013
- Matlubat Nedir?-6527 29.09.2013
- Matrah Nedir?-6934 29.09.2013
- Matuf Nedir?-5796 29.09.2013
- Mazarrat Nedir?-5317 29.09.2013
- Mazbata Nedir?-6168 29.09.2013
- Kesbetmek Nedir?-5955 29.09.2013
- Kaza-î merci Nedir?-6255 29.09.2013
- Kazai rüşt Nedir?-7187 29.09.2013
- Kazaî tefsir Nedir?-5464 29.09.2013
- Kaziyye-i muhkeme Nedir?-6976 29.09.2013
- Ke-en-lem-yekün Nedir?-5991 29.09.2013
- Kefalet Nedir?-5894 29.09.2013
- Keff-i yed Nedir?-5208 29.09.2013
- Kemâl Nedir?-6819 29.09.2013
- Keyfiyet Nedir?-6924 29.09.2013
- Kesb Nedir?-5732 29.09.2013
- Kazaî karar Nedir?-5955 29.09.2013
- Ketmetmek Nedir?-6305 29.09.2013
- Livâ' Nedir?-7021 29.09.2013
- Kerhen Nedir?-7046 29.09.2013
- Kazaî içtihatler Nedir?-5859 29.09.2013
- Kaynak hakkı Nedir?-6562 29.09.2013
- Kavi Nedir?-6172 29.09.2013
- Kavâid Nedir?-5744 29.09.2013
- Katiyet kesbetmek Nedir?-5744 29.09.2013
- Kâtib-i adil Nedir?-6555 29.09.2013
- Katibi adil Nedir?-6109 29.09.2013
- Kat mülkiyeti Nedir?-5200 29.09.2013
- Kat malikleri kurulu Nedir?-6844 29.09.2013
- Karz Nedir?-5928 29.09.2013
- Kat maliki Nedir?-6327 29.09.2013
- Kezailik Nedir?-7001 29.09.2013
- Kat irtifakı Nedir?-6882 29.09.2013
- Kast Nedir?-5606 29.09.2013
- Kat' Nedir?-5925 29.09.2013
- Lâ-yete gayyer Nedir?-5127 29.09.2013
- Ledelicap Nedir?-7099 29.09.2013
- Maada Nedir?-5135 29.09.2013
- Lükata Nedir?-5906 29.09.2013
- Lokavt Nedir?-5922 29.09.2013
- Levâzım Nedir?-7161 29.09.2013
- Layiha Nedir?-5468 29.09.2013
- Kıstâs Nedir?-7035 29.09.2013
- Lâübâlî Nedir?-5871 29.09.2013
- Lâhik Nedir?-6982 29.09.2013
- Lâfz (lafız) Nedir?-6883 29.09.2013
- Lâ-akall Nedir?-6811 29.09.2013
- laakal Nedir?-5375 29.09.2013
- Kütüb Nedir?-5797 29.09.2013
- Kitab'ül-icare Nedir?-6814 29.09.2013
- Lede-l-hâce Nedir?-7231 29.09.2013
- Küşad Nedir?-6451 29.09.2013
- Kıyâs Nedir?-6017 29.09.2013
- Kişisel haklar Nedir?-6946 29.09.2013
- Kışlak Nedir?-6377 29.09.2013
- Kollektif şirket Nedir?-5845 29.09.2013
- Konkordato Nedir?-5409 29.09.2013
- Kontrat Nedir?-5783 29.09.2013
- Kuru mülkiyet Nedir?-6692 29.09.2013
- Kuvvei müsellaha Nedir?-5117 29.09.2013
- Kuyûd Nedir?-6163 29.09.2013
- Külfet Nedir?-6134 29.09.2013
- Küsur Nedir?-6602 29.09.2013
- Kifâyet Nedir?-6553 29.09.2013
- İrae Nedir?-6792 29.09.2013
- Kaanî Nedir?-6010 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-7132 29.09.2013
- İstima Nedir?-7253 29.09.2013
- İstizah Nedir?-5242 29.09.2013
- İzale i Şüyu Nedir?-6413 29.09.2013
- İzdivac Nedir?-6015 29.09.2013
- Kaasır Nedir?-6191 29.09.2013
- Kabil Nedir?-7038 29.09.2013
- Kabl-el-işgal Nedir?-6321 29.09.2013
- Kabz Nedir?-5667 29.09.2013
- Kabzeylemek Nedir?-5752 29.09.2013
- Kâffe Nedir?-5883 29.09.2013
- Îrâd Nedir?-6348 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5719 29.09.2013
- İzale-i şüyuu Nedir?-5937 29.09.2013
- Kadîm Nedir?-6307 29.09.2013
- İvaz Nedir?-5842 29.09.2013
- Kâfi Nedir?-6176 29.09.2013
- İvazsız akit Nedir?-5872 29.09.2013
- İzaa Nedir?-6646 29.09.2013
- İvazlı akit Nedir?-5879 29.09.2013
- İzale Nedir?-6547 29.09.2013
- İptidai itiraz Nedir?-6031 29.09.2013
- İzhâr Nedir?-5292 29.09.2013
- İbka Nedir?-5188 29.09.2013
- İcra Vekilleri Heyeti Nedir?-7950 29.09.2013
- İhtira Nedir?-6990 29.09.2013
- İktisat Vekâleti Nedir?-7380 29.09.2013
- İntihab Nedir?-7133 29.09.2013
- İzafe Nedir?-7026 29.09.2013
- Karabet Nedir?-5956 29.09.2013
- Kamulaştırma Nedir?-6911 29.09.2013
- Kanaatbahş Nedir?-5738 29.09.2013
- Kanun Nedir?-6735 29.09.2013
- Kanun hükmünde kararnameler Nedir?-5959 29.09.2013
- kanun sözcüsü Nedir?-6412 29.09.2013
- Kanuni intifa hakkı Nedir?-5413 29.09.2013
- Kamu Yararı Nedir?-7042 29.09.2013
- Kanuni şuf'a hakkı Nedir?-6007 29.09.2013
- Kanun tasarısı Nedir?-7005 29.09.2013
- Karâr-gîr Nedir?-6023 29.09.2013
- Kârine Nedir?-7181 29.09.2013
- Karineyi hal Nedir?-6708 29.09.2013
- Kagir Nedir?-5780 29.09.2013
- Kadastro Nedir?-5748 29.09.2013
- Karye Nedir?-6986 29.09.2013
- Kanuni müşavir Nedir?-5763 29.09.2013
- Kambiyo senetleri Nedir?-6322 29.09.2013
- Kanuni ipotek hakkı Nedir?-5636 29.09.2013
- Kamu tüzel kişileri Nedir?-6493 29.09.2013
- Kaime Nedir?-5924 29.09.2013
- Kalbetme Nedir?-5849 29.09.2013
- Kaim Nedir?-5306 29.09.2013
- Kambiyo taahhüdü Nedir?-8387 29.09.2013
- Kamu düzeni Nedir?-7044 29.09.2013
- Kaide Nedir?-6541 29.09.2013
- Kamu haczi Nedir?-5264 29.09.2013
- Kamu hakları Nedir?-5418 29.09.2013
- Kamu hizmeti Nedir?-5973 29.09.2013
- Kamu hukuku Nedir?-6144 29.09.2013
- Kamu malları Nedir?-5337 29.09.2013
- Kal' Nedir?-5747 29.09.2013
- İsticar Nedir?-6897 29.09.2013
- İs'af Nedir?-6375 29.09.2013
- İstiane Nedir?-5076 29.09.2013
- İsnad Nedir?-5458 29.09.2013
- İskan ruhsatı Nedir?-5585 29.09.2013
- İsbât Nedir?-5242 29.09.2013
- İsâl Nedir?-5873 29.09.2013
- İrtihan Nedir?-5926 29.09.2013
- İrtifak hakları Nedir?-5911 29.09.2013
- İrtifak Nedir?-6243 29.09.2013
- İrtibat Nedir?-6869 29.09.2013
- İrsen Nedir?-6132 29.09.2013
- İrca olunma Nedir?-5906 29.09.2013
- İrca Nedir?-5320 29.09.2013
- İsticvap Nedir?-6269 29.09.2013
- İstilzâm Nedir?-6009 29.09.2013
- İrat Senedi Nedir?-6093 29.09.2013
- İstihdâf Nedir?-7035 29.09.2013
- İş'âr Nedir?-5389 29.09.2013
- İstimâl Nedir?-5297 29.09.2013
- İstikraz Nedir?-6487 29.09.2013
- İstihrâç Nedir?-6221 29.09.2013
- İstihlâk Nedir?-6898 29.09.2013
- İstihkak davası Nedir?-6891 29.09.2013
- İstihsal Nedir?-6303 29.09.2013
- İstihdâm Nedir?-5181 29.09.2013
- İstimâ Nedir?-5053 29.09.2013
- İstihap Nedir?-6432 29.09.2013
- İstiglâl Nedir?-6973 29.09.2013
- İstifade Nedir?-5849 29.09.2013
- İstifa Nedir?-5894 29.09.2013
- İstidlâl Nedir?-5256 29.09.2013
- İsti'dâd Nedir?-5885 29.09.2013
- İstida Nedir?-5864 29.09.2013
- İstihkak Nedir?-5701 29.09.2013
- İstinad Nedir?-5352 29.09.2013
- İstisna Nedir?-6257 29.09.2013
- İstimlak Nedir?-8494 29.09.2013
- İstimval Nedir?-7096 29.09.2013
- İstinâbe Nedir?-6613 29.09.2013
- İstinâd etmek Nedir?-4870 29.09.2013
- İstinkâf Nedir?-7044 29.09.2013
- İstinsah Nedir?-5802 29.09.2013
- İstirdâd Nedir?-6901 29.09.2013
- İstisna sözleşmesi Nedir?-7147 29.09.2013
- İşgal Nedir?-6964 29.09.2013
- İşhâd Nedir?-7080 29.09.2013
- İşkâl Nedir?-5894 29.09.2013
- İttiba Nedir?-6821 29.09.2013
- İstina Nedir?-6163 29.09.2013
- İştigal Nedir?-5770 29.09.2013
- İttihâz Nedir?-6371 29.09.2013
- İttihâd Nedir?-6333 29.09.2013
- İttisâl Nedir?-6687 29.09.2013
- İtmam Nedir?-6745 29.09.2013
- İtfa Nedir?-5781 29.09.2013
- İta Nedir?-6055 29.09.2013
- İştirak halinde mülkiyet Nedir?-5703 29.09.2013
- İştirâk Nedir?-6684 29.09.2013
- İştira hakkı Nedir?-6921 29.09.2013
- İştirâ Nedir?-7090 29.09.2013
- İltibâs Nedir?-5867 29.09.2013
- İrae Nedir?-6388 29.09.2013
- İpotek Nedir?-6662 29.09.2013
- İpotek akit tablosu Nedir?-6372 29.09.2013
- İpotek belgesi Nedir?-5935 29.09.2013
- İpotekli borç Senedi Nedir?-5901 29.09.2013
- İptal Nedir?-6122 29.09.2013
- İpka Nedir?-7026 29.09.2013
- İrae edilmek Nedir?-5859 29.09.2013
- İras Nedir?-6087 29.09.2013
- İllet Nedir?-6293 29.09.2013
- İlliyet bağı Nedir?-7201 29.09.2013
- İlmî Nedir?-6742 29.09.2013
- İlmühaber Nedir?-4732 29.09.2013
- İltihâk Nedir?-6620 29.09.2013
- İnzimâm Nedir?-5067 29.09.2013
- İnzibât Nedir?-6455 29.09.2013
- İlmi içtihatler Nedir?-5498 29.09.2013
- İmtina Nedir?-6988 29.09.2013
- İpham Nedir?-5530 29.09.2013
- İnfisâh Nedir?-6033 29.09.2013
- İnfisah Nedir?-6909 29.09.2013
- İnfâk Nedir?-6004 29.09.2013
- İndinde Nedir?-5949 29.09.2013
- İnd-ettemyiz Nedir?-6680 29.09.2013
- İnd-el-hâce Nedir?-5962 29.09.2013
- İnbiâs Nedir?-5375 29.09.2013
- İn'ikad Nedir?-5731 29.09.2013
- İmtisâl Nedir?-5834 29.09.2013
- İnkılâp Nedir?-5734 29.09.2013
- İmlâ Nedir?-7116 29.09.2013
- İmhâl Nedir?-6426 29.09.2013
- İmha Nedir?-6384 29.09.2013
- İmdi Nedir?-5799 29.09.2013
- İmâr Nedir?-6095 29.09.2013
- İmâl Nedir?-6768 29.09.2013
- İlzâm Nedir?-6054 29.09.2013
- İltizami muamele Nedir?-5914 29.09.2013
- İltizam Nedir?-5929 29.09.2013
- İmtiyaz Nedir?-7099 29.09.2013
- İnşaî hak Nedir?-6399 29.09.2013
- İntizâr Nedir?-5707 29.09.2013
- İntizâm Nedir?-5397 29.09.2013
- İntikal Nedir?-6737 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5405 29.09.2013
- İntikal Nedir?-5823 29.09.2013
- İntihâb Nedir?-6455 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-5630 29.09.2013
- İntifa hakkı Nedir?-7799 29.09.2013
- İnhisar Nedir?-5719 29.09.2013
- İntac Nedir?-6219 29.09.2013
- İla-nihâye Nedir?-5165 29.09.2013
- İnşâî Nedir?-6954 29.09.2013
- İnsicâm Nedir?-6270 29.09.2013
- İnkiza Nedir?-5814 29.09.2013
- İnkişaf Nedir?-6940 29.09.2013
- İnkisâm Nedir?-5101 29.09.2013
- İnkıyâd Nedir?-6309 29.09.2013
- İltisâk Nedir?-6737 29.09.2013
- İnkıta Nedir?-6421 29.09.2013
- İlga Nedir?-6135 29.09.2013
- İntifa Nedir?-6298 29.09.2013
- İhtiyarî Nedir?-6346 29.09.2013
- İhtarname Nedir?-5741 29.09.2013
- İfraz Nedir?-6337 29.09.2013
- İhzarî Nedir?-6844 29.09.2013
- İhzaren celb Nedir?-6319 29.09.2013
- İhzâr Nedir?-5184 29.09.2013
- İhtiyati tedbir Nedir?-5638 29.09.2013
- İhtiyat Nedir?-6347 29.09.2013
- İhtiyar etmek Nedir?-5773 29.09.2013
- İhtirâzi kayıt Nedir?-6487 29.09.2013
- İhtimam Nedir?-6337 29.09.2013
- İhtilat Nedir?-6402 29.09.2013
- İkâme Nedir?-5694 29.09.2013
- İhticâc Nedir?-5173 29.09.2013
- İkamet etme Nedir?-5937 29.09.2013
- İhraz Nedir?-5981 29.09.2013
- İhmal Nedir?-6402 29.09.2013
- İhlal etmek Nedir?-5081 29.09.2013
- İhkak-ı hak Nedir?-7445 29.09.2013
- İhfa Nedir?-6378 29.09.2013
- İhdas Nedir?-6429 29.09.2013
- İhbar Nedir?-6208 29.09.2013
- İhâta Nedir?-6171 29.09.2013
- İhale Nedir?-6364 29.09.2013
- İfşasına müeddi Nedir?-5229 29.09.2013
- İhtilaf Nedir?-6901 29.09.2013
- İktisap Nedir?-6650 29.09.2013
- İçtima Nedir?-5679 29.09.2013
- İcareteynli vakıf Nedir?-6279 29.09.2013
- İcazet Nedir?-7136 29.09.2013
- İcâzet-i lâhika Nedir?-6655 29.09.2013
- İcbar Nedir?-6091 29.09.2013
- İcbar etme Nedir?-6219 29.09.2013
- İcmâl Nedir?-6523 29.09.2013
- İcra tetkik mercii Nedir?-6198 29.09.2013
- İçtihad Nedir?-6480 29.09.2013
- İlamlı icra takibi Nedir?-5959 29.09.2013
- İka etmek Nedir?-4983 29.09.2013
- İktiza Nedir?-6720 29.09.2013
- İhraç Nedir?-6923 29.09.2013
- İktisadi Nedir?-6371 29.09.2013
- İktisabî Nedir?-6243 29.09.2013
- İktirân Nedir?-5769 29.09.2013
- İlamsız icra takibi Nedir?-5118 29.09.2013
- İktifâ Nedir?-5975 29.09.2013
- İkraz Nedir?-6162 29.09.2013
- İkrar Nedir?-6756 29.09.2013
- İkrâh Nedir?-6292 29.09.2013
- İkmal Nedir?-5715 29.09.2013
- İkametgah Nedir?-6439 29.09.2013
- İ'lâmât Nedir?-6133 29.09.2013
- İçtinap Nedir?-6269 29.09.2013
- İhtar Nedir?-6432 29.09.2013
- İçtimaî Nedir?-6234 29.09.2013
- İdame Nedir?-5195 29.09.2013
- İdâre-i husûsiyye Nedir?-5766 29.09.2013
- İfa Nedir?-5335 29.09.2013
- İhtiva etmek Nedir?-6548 29.09.2013
- İfade Nedir?-5700 29.09.2013
- İfham Nedir?-5391 29.09.2013
- İflas Nedir?-5668 29.09.2013
- İfrağ Nedir?-6124 29.09.2013
- İfadat Nedir?-5797 29.09.2013
- Hüccet Nedir?-5791 29.09.2013
- Hususî Nedir?-5253 29.09.2013
- Husûsat Nedir?-6063 29.09.2013
- Husûmet Nedir?-5734 29.09.2013
- Husule gelmek Nedir?-5869 29.09.2013
- Hulûl Nedir?-5288 29.09.2013
- Hulâsa Nedir?-5946 29.09.2013
- Hukukun şeklî kaynakları Nedir?-5257 29.09.2013
- Istılâh Nedir?-5686 29.09.2013
- Itlâk Nedir?-6481 29.09.2013
- İcâre-i müeccele Nedir?-5757 29.09.2013
- İbraz Nedir?-6432 29.09.2013
- Islahât Nedir?-6337 29.09.2013
- Hüsnüniyet Nedir?-6364 29.09.2013
- Ittılâ Nedir?-6591 29.09.2013
- İbra Nedir?-6857 29.09.2013
- Iztırâr Nedir?-6863 29.09.2013
- İade Nedir?-5698 29.09.2013
- İade-i muhakeme Nedir?-6813 29.09.2013
- İaşe Nedir?-6091 29.09.2013
- İbâre Nedir?-6489 29.09.2013
- İcâb Nedir?-6720 29.09.2013
- İbka Nedir?-6121 29.09.2013
- İcar Nedir?-6774 29.09.2013
- Hitâm Nedir?-6717 29.09.2013
- İbtida Nedir?-5891 29.09.2013
- Islah Nedir?-6456 29.09.2013
- İcabet etme Nedir?-6836 29.09.2013
- İcabı hal Nedir?-6794 29.09.2013
- Hükkâm Nedir?-4634 29.09.2013
- İbhâm Nedir?-5752 29.09.2013
- Hıfz Nedir?-6873 29.09.2013
- Hükümsüzlük Nedir?-5177 29.09.2013
- Izrar Nedir?-5816 29.09.2013
- Hüsnü ceryan Nedir?-6664 29.09.2013
- Hâss Nedir?-6932 29.09.2013
- Hatîa Nedir?-5844 29.09.2013
- Havale Nedir?-5793 29.09.2013
- Hâvi Nedir?-6838 29.09.2013
- Havza-i fahmiyye Nedir?-6380 29.09.2013
- Haylûlet Nedir?-6176 29.09.2013
- Hayr (hayır) Nedir?-6998 29.09.2013
- Hayrât Nedir?-5791 29.09.2013
- Hazine Nedir?-5174 29.09.2013
- Hod-be-hod Nedir?-6419 29.09.2013
- Hedm Nedir?-6368 29.09.2013
- Hini hacet Nedir?-6879 29.09.2013
- Hukuki tağyir Nedir?-7056 29.09.2013
- Hukuki işlem Nedir?-6287 29.09.2013
- Hudûs Nedir?-6898 29.09.2013
- Huda Nedir?-6475 29.09.2013
- Hizmet sözleşmesi Nedir?-6540 29.09.2013
- Heder olma Nedir?-5241 29.09.2013
- Hisse-i şayia Nedir?-6422 29.09.2013
- Iskat Nedir?-5144 29.09.2013
- Hini dava Nedir?-5883 29.09.2013
- Himaye Nedir?-6560 29.09.2013
- Hilkat Nedir?-6531 29.09.2013
- Hilafı Nedir?-5719 29.09.2013
- Hidematı amme Nedir?-4857 29.09.2013
- Hibe Nedir?-6172 29.09.2013
- Hükmî şahsiyet Nedir?-6325 29.09.2013
- Gayrı vazıh Nedir?-5899 29.09.2013
- Harâc-ı muvazzaf Nedir?-6080 29.09.2013
- Hakk Nedir?-5013 29.09.2013
- Hakkaniyet Nedir?-6563 29.09.2013
- hakkı hıyar Nedir?-6440 29.09.2013
- Hakk-ı mesil Nedir?-5128 29.09.2013
- Hakk-ı mürûr Nedir?-5437 29.09.2013
- Hakk-ı şuf'a Nedir?-6556 29.09.2013
- Hakk-ı şürb Nedir?-5876 29.09.2013
- Haksız fiil Nedir?-5833 29.09.2013
- Haksız iktisap Nedir?-5986 29.09.2013
- halefiyet Nedir?-4965 29.09.2013
- Halel Nedir?-6079 29.09.2013
- Haleldar olmak Nedir?-6922 29.09.2013
- Hali sabıka irca Nedir?-6018 29.09.2013
- Gaybubet Nedir?-6841 29.09.2013
- Hasârât Nedir?-5808 29.09.2013
- Hasren Nedir?-6951 29.09.2013
- Hâsim Nedir?-6973 29.09.2013
- Hasîm Nedir?-6193 29.09.2013
- Hasılat Kirası Nedir?-5841 29.09.2013
- Hasebiyle Nedir?-6642 29.09.2013
- Halita Nedir?-5510 29.09.2013
- Hasb-el-kanun Nedir?-6390 29.09.2013
- Harâc-ı mukaseme Nedir?-6547 29.09.2013
- Has Nedir?-5735 29.09.2013
- Hartama Nedir?-6846 29.09.2013
- Harnup Nedir?-6997 29.09.2013
- Hârîm Nedir?-7281 29.09.2013
- Hariciye Vekâleti Nedir?-6974 29.09.2013
- Hak Nedir?-5810 29.09.2013
- Hasb-el-memuriyye Nedir?-6846 29.09.2013
- Gerçi Nedir?-6168 29.09.2013
- Gars Nedir?-5706 29.09.2013
- Gasıb Nedir?-5665 29.09.2013
- Gasp Nedir?-4848 29.09.2013
- Gayr (gayir) Nedir?-6076 29.09.2013
- Gayr-i melhûz Nedir?-6367 29.09.2013
- Gayr-i mümkün Nedir?-4927 29.09.2013
- Gayrimenkul Nedir?-6355 29.09.2013
- Gayrimenkul mükellefiyet Nedir?-5748 29.09.2013
- Gayrimenkul tellallığı Nedir?-6784 29.09.2013
- Geçici tescil Nedir?-6581 29.09.2013
- Geçit hakkı Nedir?-6737 29.09.2013
- Genel idare Nedir?-5748 29.09.2013
- Hakikiye Nedir?-6039 29.09.2013
- Gerçek kişi Nedir?-6539 29.09.2013
- Hâcir Nedir?-5962 29.09.2013
- garp Nedir?-6507 29.09.2013
- Haiz Nedir?-6103 29.09.2013
- Hail Nedir?-5049 29.09.2013
- Hafriyat Nedir?-6568 29.09.2013
- Hafiyyen Nedir?-5258 29.09.2013
- Genel vekaletname Nedir?-5792 29.09.2013
- Haciz Nedir?-6977 29.09.2013
- Hak ehliyeti Nedir?-6299 29.09.2013
- Hacet Nedir?-5231 29.09.2013
- Güzeran Nedir?-5791 29.09.2013
- Gûna (gûne) Nedir?-6427 29.09.2013
- Grev Nedir?-5910 29.09.2013
- Girift Nedir?-6824 29.09.2013
- Gıyâb Nedir?-5862 29.09.2013
- Hâdis Nedir?-5903 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5324 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5376 29.09.2013
- Garaz Nedir?-5706 29.09.2013
- Galle Nedir?-6039 29.09.2013
- Gaip Nedir?-5096 29.09.2013
- Gaî (gaiye) Nedir?-5887 29.09.2013
- Gabin Nedir?-8668 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-4618 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5425 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5381 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4600 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-4730 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4807 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6513 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6490 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5428 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6469 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5499 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-6092 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5995 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5260 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5420 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-5991 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5192 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6627 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5537 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6480 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-4755 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-4667 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5741 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6639 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6571 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4683 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6364 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5396 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-6481 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6460 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-4935 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5990 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5249 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6016 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5601 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-6572 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5673 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5986 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-6092 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5543 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5810 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5644 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6174 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4735 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5996 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6338 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-6058 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6646 29.09.2013
- fetret Nedir?-5548 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-5796 29.09.2013
- Fesih Nedir?-6457 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-6426 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6673 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-6072 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5827 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-4791 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-6063 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6060 29.09.2013
- fevk Nedir?-6062 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6310 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5464 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-4423 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5570 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5582 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-5870 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-4837 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-6166 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6013 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-6509 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-6555 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-5674 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5720 29.09.2013
- Farz Nedir?-5571 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5519 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-4717 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5295 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6195 29.09.2013
- Fek Nedir?-5986 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-4831 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-4878 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5963 29.09.2013
- Farz Nedir?-5515 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-4779 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-4754 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5468 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-5596 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6603 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-4930 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5323 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6595 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5796 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-6209 29.09.2013
- Etfal Nedir?-6081 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-5706 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-5983 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5872 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5585 29.09.2013
- Eslem Nedir?-4768 29.09.2013
- Esham Nedir?-5917 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-5034 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-6745 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-6451 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-6159 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6070 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5627 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-4632 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-4963 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5522 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6107 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5299 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-6176 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5314 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-6441 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-5963 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-5517 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-4741 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-6244 29.09.2013
- Fırka Nedir?-5910 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-5801 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-6706 29.09.2013
- Fek Nedir?-6066 29.09.2013
- fetret Nedir?-5636 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4480 29.09.2013
- Fesh Nedir?-5594 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-5942 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5603 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5576 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-5601 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-6397 29.09.2013
- fevk Nedir?-5703 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-4716 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-4845 29.09.2013
- Fehime Nedir?-6717 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6175 29.09.2013
- emtia Nedir?-5349 29.09.2013
- Emval Nedir?-6244 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-6648 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-5919 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6549 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-6137 29.09.2013
- Evsaf Nedir?-5533 29.09.2013
- Eslem Nedir?-5011 29.09.2013
- Esnaf Nedir?-5057 29.09.2013
- Fürûht Nedir?-5370 29.09.2013
- Eşcar Nedir?-5939 29.09.2013
- Dûçâr Nedir?-6769 29.09.2013
- Eşhas Nedir?-4928 29.09.2013
- Eşkâl Nedir?-5012 29.09.2013
- Etfal Nedir?-5713 29.09.2013
- Evkaf Nedir?-5681 29.09.2013
- Evleviyet Nedir?-5102 29.09.2013
- Eda davası Nedir?-6661 29.09.2013
- Evrâkı müsbite Nedir?-5638 29.09.2013
- Esbab-ı mucibe Nedir?-5787 29.09.2013
- Evsafı mümeyyize Nedir?-6283 29.09.2013
- Evvelâ Nedir?-4833 29.09.2013
- Evvelemirde Nedir?-5513 29.09.2013
- Ezcümle Nedir?-5970 29.09.2013
- Ezmân Nedir?-5496 29.09.2013
- Fâhiş Nedir?-6566 29.09.2013
- Efrâd Nedir?-5728 29.09.2013
- Ef'âl Nedir?-6746 29.09.2013
- Edim Nedir?-6371 29.09.2013
- Eklenti Nedir?-6909 29.09.2013
- Evrâk Nedir?-6577 29.09.2013
- Emr-i makzî Nedir?-6647 29.09.2013
- Ekalliyet(akalliyet) Nedir?-6449 29.09.2013
- Ehl-i vukûf Nedir?-5784 29.09.2013
- Ekser Nedir?-5710 29.09.2013
- Ehl-i hibre Nedir?-5477 29.09.2013
- Ekseriyet Nedir?-6766 29.09.2013
- Ehil Nedir?-6301 29.09.2013
- Ekseriyeti ara Nedir?-5362 29.09.2013
- Elfaz Nedir?-5704 29.09.2013
- Elîm Nedir?-5660 29.09.2013
- El-yevm Nedir?-5082 29.09.2013
- Esham Nedir?-5850 29.09.2013
- Emlâk-i sirfe Nedir?-5297 29.09.2013
- Eshâb Nedir?-6341 29.09.2013
- Emtea Nedir?-6538 29.09.2013
- emtia Nedir?-5621 29.09.2013
- Emval Nedir?-6275 29.09.2013
- Emvâli menkule Nedir?-5606 29.09.2013
- Enfüsi Nedir?-4906 29.09.2013
- Enkaz Nedir?-5658 29.09.2013
- Envai mesalih Nedir?-6005 29.09.2013
- Erbaa Nedir?-5794 29.09.2013
- Erbâb Nedir?-5775 29.09.2013
- Erbâb-ı vukuf Nedir?-5206 29.09.2013
- Eda Nedir?-6394 29.09.2013
- Emlak vergisi Nedir?-5779 29.09.2013
- Der-pîş etmek Nedir?-6803 29.09.2013
- Fesâd Nedir?-4560 29.09.2013
- Ferd Nedir?-5823 29.09.2013
- Ferağ Nedir?-5453 29.09.2013
- Ferâgat Nedir?-4942 29.09.2013
- Fer' î Nedir?-5755 29.09.2013
- Fek Nedir?-6306 29.09.2013
- Fehime Nedir?-5503 29.09.2013
- Fasl etme Nedir?-5840 29.09.2013
- Fâsıla Nedir?-6519 29.09.2013
- Fâsıl Nedir?-5423 29.09.2013
- Edeb Nedir?-5920 29.09.2013
- Der-piş Nedir?-6411 29.09.2013
- fetret Nedir?-5501 29.09.2013
- Der-uhte Nedir?-6269 29.09.2013
- Desise Nedir?-5002 29.09.2013
- Devair Nedir?-4923 29.09.2013
- Devlet Şurası Nedir?-6788 29.09.2013
- Devletler Özel Hukuku Nedir?-6810 29.09.2013
- Devremülk hakkı Nedir?-5494 29.09.2013
- Deyn Nedir?-4952 29.09.2013
- Disiplin cezaları Nedir?-5595 29.09.2013
- Dîvân-ı Muhasebat Nedir?-5282 29.09.2013
- Donatan Nedir?-5437 29.09.2013
- Dermeyan etmek Nedir?-6615 29.09.2013
- Fuzûlî Nedir?-5893 29.09.2013
- Fariğ Nedir?-6286 29.09.2013
- Ecrimisil Nedir?-7115 29.09.2013
- Ecr-i müsemmâ Nedir?-5446 29.09.2013
- Ecnebî Nedir?-5864 29.09.2013
- Ebniye Nedir?-6938 29.09.2013
- Düzenleme Nedir?-5331 29.09.2013
- Düstûr Nedir?-5843 29.09.2013
- Dûr Nedir?-5018 29.09.2013
- Dûn Nedir?-5833 29.09.2013
- Farz Nedir?-6263 29.09.2013
- Fesh Nedir?-6296 29.09.2013
- Fuzûlî işgal Nedir?-5500 29.09.2013
- Fesih Nedir?-4610 29.09.2013
- Fuhûş Nedir?-5803 29.09.2013
- Fi-l-vâki Nedir?-5690 29.09.2013
- Filhakika Nedir?-6520 29.09.2013
- Fiil ehliyet Nedir?-4498 29.09.2013
- Fi-i cârî Nedir?-5970 29.09.2013
- Fıtrî Nedir?-6501 29.09.2013
- Fırka Nedir?-6488 29.09.2013
- Fıktan Nedir?-5961 29.09.2013
- Fevkinde Nedir?-5911 29.09.2013
- fevk Nedir?-4416 29.09.2013
- Fuzuli şâgil Nedir?-6042 29.09.2013
- Bila Nedir?-5795 29.09.2013
- Bidâyet Nedir?-5881 29.09.2013
- Bilâkis Nedir?-5866 29.09.2013
- Bil-ahire Nedir?-6473 29.09.2013
- Bilâ kayd ü şart Nedir?-6371 29.09.2013
- Bi-hükm'ül-kanun Nedir?-5456 29.09.2013
- Bi-haseb-il verase Nedir?-5638 29.09.2013
- Bi-hakkın Nedir?-5613 29.09.2013
- Bigüna Nedir?-6196 29.09.2013
- bilahare Nedir?-6734 29.09.2013
- Bidâyet mahkemesi Nedir?-5761 29.09.2013
- Bilâ-sebeb Nedir?-5613 29.09.2013
- Beyyine külfeti Nedir?-6942 29.09.2013
- Beyyine Nedir?-5836 29.09.2013
- Beytülmal Nedir?-6427 29.09.2013
- Beyn'en-nâs Nedir?-6507 29.09.2013
- Beyn Nedir?-6419 29.09.2013
- Bey-i sarf Nedir?-5738 29.09.2013
- Bey'i mukayaza Nedir?-5667 29.09.2013
- Beşerî Nedir?-6440 29.09.2013
- Bi-eyyi-hâl Nedir?-6364 29.09.2013
- Bilmuvafakat Nedir?-6384 29.09.2013
- Binniyabe Nedir?-5698 29.09.2013
- Bi-n-netîce Nedir?-5189 29.09.2013
- Binâen-aleyh Nedir?-6757 29.09.2013
- Binâen-alâ-zâlik Nedir?-5218 29.09.2013
- Binâberin Nedir?-6398 29.09.2013
- Bî-ma'nâ Nedir?-5858 29.09.2013
- Bi-l-rü'ye Nedir?-5231 29.09.2013
- Bi-l-müzayede Nedir?-5980 29.09.2013
- Bilâ-müddet Nedir?-7006 29.09.2013
- Bilmüzakere Nedir?-6536 29.09.2013
- Bilanço Nedir?-5867 29.09.2013
- Bilistirdad Nedir?-6736 29.09.2013
- Bililtizam Nedir?-5711 29.09.2013
- Bilfiil Nedir?-5044 29.09.2013
- Bil-farz Nedir?-5914 29.09.2013
- Bil-cümle Nedir?-5842 29.09.2013
- Bilbeyyine Nedir?-5729 29.09.2013
- Bilâtefrik Nedir?-7232 29.09.2013
- bisud Nedir?-5928 29.09.2013
- Bilmüzayede Nedir?-5997 29.09.2013
- Depozito Nedir?-6270 29.09.2013
- Berî-üz-zimme Nedir?-5825 29.09.2013
- Berhava Nedir?-6819 29.09.2013
- Berâyı tetkik Nedir?-6910 29.09.2013
- Berât Nedir?-6875 29.09.2013
- Beraat Nedir?-6702 29.09.2013
- Bî-taraf Nedir?-7041 29.09.2013
- Der-dest-i rü'yet Nedir?-5147 29.09.2013
- Derceb etmek Nedir?-6156 29.09.2013
- Defter-i hakanî Nedir?-5388 29.09.2013
- Der-akap Nedir?-6321 29.09.2013
- Ber-vechi peşin Nedir?-6855 29.09.2013
- Demokratik devlet Nedir?-4709 29.09.2013
- Demirbaş Nedir?-6241 29.09.2013
- Delil-i celî Nedir?-6934 29.09.2013
- Delil Nedir?-6003 29.09.2013
- Ber-vech-i bâlâ Nedir?-5606 29.09.2013
- Delâlet-i bil'işare Nedir?-6925 29.09.2013
- Delâlet Nedir?-5770 29.09.2013
- Değer baha Nedir?-5826 29.09.2013
- Defter-i hakanî idaresi Nedir?-4873 29.09.2013
- Derc etmek Nedir?-6912 29.09.2013
- Câmi Nedir?-5765 29.09.2013
- Cânî Nedir?-6812 29.09.2013
- Bitarıkıl'evlâ Nedir?-5479 29.09.2013
- Bi-t-tabi Nedir?-5889 29.09.2013
- Bkz. yaylak, kışlak. Nedir?-5918 29.09.2013
- Bono Nedir?-5639 29.09.2013
- Borç ilişkisi Nedir?-5768 29.09.2013
- Bölünebilir edim Nedir?-5777 29.09.2013
- Bölünemez edim Nedir?-6887 29.09.2013
- Butlan Nedir?-6791 29.09.2013
- Ber-mucib-i talep Nedir?-5973 29.09.2013
- C.SAVCİSİ Nedir?-5690 29.09.2013
- Ber-vech Nedir?-6824 29.09.2013
- Câmia Nedir?-6675 29.09.2013
- Bîtâp Nedir?-6187 29.09.2013
- Bey'i bi-l vefâ Nedir?-6820 29.09.2013
- Bey'i bât Nedir?-6905 29.09.2013
- Bey'i Nedir?-5006 29.09.2013
- Beyanname Nedir?-5873 29.09.2013
- Bey ü şira Nedir?-5959 29.09.2013
- Betekrar Nedir?-5033 29.09.2013
- Derç Nedir?-5624 29.09.2013
- Bürûz Nedir?-6496 29.09.2013
- Cevher Nedir?-5817 29.09.2013
- Ciro Nedir?-5193 29.09.2013
- Celile Nedir?-6749 29.09.2013
- Celpname Nedir?-7030 29.09.2013
- Cemetmek Nedir?-6093 29.09.2013
- Cemi ezmân Nedir?-5156 29.09.2013
- cenup Nedir?-6737 29.09.2013
- Cereme Nedir?-5405 29.09.2013
- Cerh ü iptal Nedir?-6822 29.09.2013
- Cevâmi' Nedir?-6065 29.09.2013
- Cebri satım Nedir?-6853 29.09.2013
- Cevâz bahş Nedir?-5553 29.09.2013
- Cebri icra Nedir?-5206 29.09.2013
- Defter-hâne Nedir?-6049 29.09.2013
- Ceza Nedir?-5793 29.09.2013
- Der-kâr Nedir?-6377 29.09.2013
- Ceza şartı Nedir?-6061 29.09.2013
- Cezrî Nedir?-5670 29.09.2013
- Cismanî Nedir?-6830 29.09.2013
- Cibâyet Nedir?-5011 29.09.2013
- Cihet Nedir?-5889 29.09.2013
- Cins tashihi Nedir?-6429 29.09.2013
- Cevâz Nedir?-6469 29.09.2013
- Cürüm tasnii Nedir?-6590 29.09.2013
- Def'i def Nedir?-6423 29.09.2013
- Defâtir Nedir?-6376 29.09.2013
- Def'aten Nedir?-5689 29.09.2013
- Defaât Nedir?-5610 29.09.2013
- Deâvî Nedir?-5818 29.09.2013
- Dâyin Nedir?-6700 29.09.2013
- Canîb-i beytülmal Nedir?-6095 29.09.2013
- Dahiliye Vekâleti Nedir?-6567 29.09.2013
- Dâfi Nedir?-5658 29.09.2013
- Celesat-ı âti Nedir?-6241 29.09.2013
- Cüz Nedir?-5806 29.09.2013
- Cürmü meşhut Nedir?-5740 29.09.2013
- Cürmiyet Nedir?-6177 29.09.2013
- Canîb-i vakıf Nedir?-6895 29.09.2013
- Cism-i câmid Nedir?-5120 29.09.2013
- Canîp Nedir?-5741 29.09.2013
- Cari Nedir?-5765 29.09.2013
- Cây-i teemmül Nedir?-6370 29.09.2013
- Cebel Nedir?-6700 29.09.2013
- Cebrî Nedir?-5841 29.09.2013
- Çek Nedir?-6104 29.09.2013
- Bayi Nedir?-5107 29.09.2013
- Bâb Nedir?-6840 29.09.2013
- Baki Nedir?-6705 29.09.2013
- Avdet Nedir?-5745 29.09.2013
- Ayni haklar Nedir?-7004 29.09.2013
- Aynî Nedir?-4685 29.09.2013
- Ba'dehû Nedir?-6173 29.09.2013
- Bâ'de'l-isticar Nedir?-6721 29.09.2013
- Bâ'de'l-istirdad Nedir?-5600 29.09.2013
- Bâdî olmak Nedir?-5644 29.09.2013
- Bağımsız bölüm Nedir?-6254 29.09.2013
- Bağıt Nedir?-6611 29.09.2013
- Bâhir Nedir?-5803 29.09.2013
- Bahri Nedir?-5661 29.09.2013
- Bâ-husus Nedir?-6709 29.09.2013
- Bedâyî Nedir?-6441 29.09.2013
- Bâîs olmak Nedir?-6186 29.09.2013
- Belagat Nedir?-5817 29.09.2013
- Bakiye Nedir?-5710 29.09.2013
- Bâlâ Nedir?-5644 29.09.2013
- Bâligân-mâbelâğ Nedir?-6140 29.09.2013
- Baliğ Nedir?-7126 29.09.2013
- Bariz Nedir?-6915 29.09.2013
- Basiret Nedir?-6791 29.09.2013
- Batıl Nedir?-5624 29.09.2013
- Becâ Nedir?-6449 29.09.2013
- Bedel-i misil Nedir?-6200 29.09.2013
- Bedialar Nedir?-6859 29.09.2013
- Bedihî Nedir?-5705 29.09.2013
- Bediî Nedir?-6380 29.09.2013
- Beher Nedir?-6060 29.09.2013
- Baîd Nedir?-6733 29.09.2013
- Amade Nedir?-6840 29.09.2013
- Ani edim Nedir?-5816 29.09.2013
- Angaje Nedir?-6778 29.09.2013
- Anayapı Nedir?-5420 29.09.2013
- Anagayrimenkul Nedir?-5998 29.09.2013
- Amme intizamı Nedir?-5943 29.09.2013
- Âmme hükmî şahsiyeti Nedir?-5695 29.09.2013
- Amme Nedir?-5574 29.09.2013
- Âmm Nedir?-4998 29.09.2013
- Âmir Nedir?-6217 29.09.2013
- Âmil Nedir?-5866 29.09.2013
- Amenajman Nedir?-5726 29.09.2013
- Amelî Nedir?-5157 29.09.2013
- Akd-i sahih Nedir?-6954 29.09.2013
- Amel Nedir?-5763 29.09.2013
- Antrepo Nedir?-6599 29.09.2013
- Alettakrib Nedir?-6073 29.09.2013
- Aleniyet Nedir?-5681 29.09.2013
- Alelusul Nedir?-5865 29.09.2013
- Ale-l-umûm Nedir?-5578 29.09.2013
- Ale-l-ıtlak Nedir?-4702 29.09.2013
- Alelhesap Nedir?-6678 29.09.2013
- Aledderecat Nedir?-6255 29.09.2013
- Alât Nedir?-6032 29.09.2013
- Alâkadar Nedir?-6115 29.09.2013
- Alâhilâf'ül-kanun Nedir?-6000 29.09.2013
- Âkit Nedir?-5708 29.09.2013
- Âkidîn Nedir?-6201 29.09.2013
- Ayn Nedir?-5684 29.09.2013
- Amele Nedir?-5655 29.09.2013
- Âri Nedir?-6716 29.09.2013
- Avârız Nedir?-5052 29.09.2013
- Avans Nedir?-6674 29.09.2013
- Aval Nedir?-6095 29.09.2013
- Âtî Nedir?-5722 29.09.2013
- Atıf Nedir?-6816 29.09.2013
- Ateh Nedir?-4912 29.09.2013
- Asrî Nedir?-5809 29.09.2013
- Ashab-ı intikal Nedir?-5793 29.09.2013
- Asgarî Nedir?-5420 29.09.2013
- Arzuhal Nedir?-5682 29.09.2013
- Arz Nedir?-6068 29.09.2013
- Arsa payı Nedir?-5716 29.09.2013
- Arsa Nedir?-5697 29.09.2013
- Ânif'ül-beyan Nedir?-6399 29.09.2013
- Arâzi-i memlûke Nedir?-6196 29.09.2013
- Akd-i muvazaa Nedir?-6634 29.09.2013
- apostille Nedir?-5585 29.09.2013
- appel Nedir?-6748 29.09.2013
- Âra Nedir?-5663 29.09.2013
- Arazi mahlule Nedir?-6337 29.09.2013
- Arîz ve amîk Nedir?-5812 29.09.2013
- Arâzi-i haraciyye Nedir?-6316 29.09.2013
- Âriyet Nedir?-5780 29.09.2013
- Arâzi-i metrûke Nedir?-5047 29.09.2013
- Arâzi-i mevât Nedir?-6080 29.09.2013
- Arazi-i mevkufe Nedir?-5890 29.09.2013
- Arazi-i miriye Nedir?-5660 29.09.2013
- Arâzi-i öşriye Nedir?-5992 29.09.2013
- Anmuhakemetin Nedir?-5775 29.09.2013
- Arazi-i emiriyye Nedir?-6324 29.09.2013
- Âzâ Nedir?-6138 29.09.2013
- Ahar Nedir?-5404 29.09.2013
- Ağlep Nedir?-6966 29.09.2013
- Adlî müzaharet Nedir?-6288 29.09.2013
- Adlî kaza Nedir?-5312 29.09.2013
- Adi şirket Nedir?-5753 29.09.2013
- Âhir Nedir?-6594 29.09.2013
- Adem-i vüsuk Nedir?-6672 29.09.2013
- Ahit Nedir?-5703 29.09.2013
- Âzâde Nedir?-5106 29.09.2013
- Azamî Nedir?-6343 29.09.2013
- Azil Nedir?-6598 29.09.2013
- Âkideyn Nedir?-6864 29.09.2013
- Azimet Nedir?-5688 29.09.2013
- Bâ tapu Nedir?-6027 29.09.2013
- Adi kira Nedir?-6916 29.09.2013
- Aile hukuku Nedir?-6118 29.09.2013
- Akd-i mezbur Nedir?-6486 29.09.2013
- Akd-i mebhusünanh Nedir?-6461 29.09.2013
- Akdetmek Nedir?-6259 29.09.2013
- Akarâtı mevkufe Nedir?-6779 29.09.2013
- Akar Nedir?-5169 29.09.2013
- Akamet Nedir?-5866 29.09.2013
- Ahde vefa Nedir?-6505 29.09.2013
- Aile şirketi Nedir?-6638 29.09.2013
- Ahkam Nedir?-6865 29.09.2013
- Ahz Nedir?-6869 29.09.2013
- Ahvâl Nedir?-5881 29.09.2013
- Ahkâmı mütehalife Nedir?-5781 29.09.2013
- Ahkâmı müteferia Nedir?-6539 29.09.2013
- Ahkâmı mahsusa Nedir?-4652 29.09.2013
- Ahkâmı huzuriyye Nedir?-6003 29.09.2013
- Aile yurdu Nedir?-5731 29.09.2013
- Acente Nedir?-6976 29.09.2013
- Adem-i ifâ Nedir?-6574 29.09.2013
- Acele itiraz Nedir?-6839 29.09.2013
- Aciz Nedir?-5786 29.09.2013
- Aciz vesikası Nedir?-6897 29.09.2013
- Adem-i selahiyet Nedir?-5809 29.09.2013
- Adem-i iştirak Nedir?-5878 29.09.2013
- Adalet Nedir?-6429 29.09.2013
- Ada Nedir?-5595 29.09.2013
- Açık artırma Nedir?-6189 29.09.2013
- Acir Nedir?-4643 29.09.2013
- Adâd Nedir?-6288 29.09.2013
- Vadeye Kadar Getiri (Effective Rate of Return)-6367 29.09.2013
- Ulusal Risk (Sovereign Risk)-5783 29.09.2013
- Üçüncül Piyasa-5924 29.09.2013
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)-6259 29.09.2013
- Vadeli İşlemler-5810 29.09.2013
- Vadeli Piyasalar-6259 29.09.2013
- Valör (Value Date)-5788 29.09.2013
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet -6745 29.09.2013
- Verim Eğrisi (Yield Curve)-4710 29.09.2013
- Yatırım Fonları-5717 29.09.2013
- Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)-6564 29.09.2013
- Yüksek Riskli Yatırım Fonu ("Hedge Fon" karşılığı olarak SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne eklemeler yapan değişiklik taslağında öngörülen ifade)-5757 29.09.2013
- Zorunlu Karşılık Oranı-7110 29.09.2013
- Kar Payı:Hisse senetlerinden elde edilen kar-5500 29.09.2013
- Vadeli İşlemler Sözleşmesi-5063 29.09.2013
- Sermaye Piyasası (Capital Market)-5870 29.09.2013
- Subprime Piyasalar-5972 29.09.2013
- Türev Ürünler (Derivative Products)-6872 29.09.2013
- Türev Piyasalar-4696 29.09.2013
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)-5323 29.09.2013
- Tutsat (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Mortgage'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-6746 29.09.2013
- Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC")-6819 29.09.2013
- Ters Repo (Reverse Repurchase Agreement)-5267 29.09.2013
- Teknik Analiz-6832 29.09.2013
- Tahvil-6373 29.09.2013
- Satış (Ask, Offer)-5799 29.09.2013
- Süre (Duration)-5397 29.09.2013
- Satım Opsiyonu (Put Option)-5807 29.09.2013
- STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)-5729 29.09.2013
- Sterilizasyon-5947 29.09.2013
- Stagflasyon-6150 29.09.2013
- Spot Piyasa-5750 29.09.2013
- Spot Valör-6006 29.09.2013
- Son Kredi Mercii (Lender of Last Resort)-5661 29.09.2013
- Senyoraj "Beylik Hakkı" (Seniorage)-5773 29.09.2013
- Satın Alma Gücü Paritesi-6533 29.09.2013
- Şirket Birleşmesi (Merger)-6418 29.09.2013
- Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)-5868 29.09.2013
- Rezerv Para (Hard Currency)-6136 29.09.2013
- Parite-6686 29.09.2013
- Petro-dolar-6234 29.09.2013
- Piyasa Yapıcılığı Sistemi (Primary Dealer)-5679 29.09.2013
- Portföy Teorileri-4851 29.09.2013
- Pozisyon Fazlası (Long Position)-5029 29.09.2013
- Reel Faiz Oranı (Real Interest Rate)-6875 29.09.2013
- Reeskont-6848 29.09.2013
- Repo (Repurchase Agreement)-6879 29.09.2013
- Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)-6477 29.09.2013
- Revalüasyon-6438 29.09.2013
- Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Monetary Policy Committee)-5810 29.09.2013
- Risk-Getiri-6809 29.09.2013
- Risk Primi-5849 29.09.2013
- Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))-6541 29.09.2013
- Riskten Kaçınma (Risk Averse), Risk Alma (Risk Lover), Risk Neutral-6708 29.09.2013
- Riskten Korunma (Hedging)-5846 29.09.2013
- Sabit Kur Sistemi (Fixed Exchange Rate System)-5765 29.09.2013
- Saklama Hizmeti (Custodian Service)-5735 29.09.2013
- Samurai Bonds-6772 29.09.2013
- Resesyon-5130 29.09.2013
- Nominal Değer (Par Value, Face Value)-6043 29.09.2013
- LIBID (London Interbank Bid Rate)-5938 29.09.2013
- LIBOR (London Interbank Offered Rate)-5050 29.09.2013
- Likidite-6833 29.09.2013
- Likidite Riski-5546 29.09.2013
- Likidite Senetleri-5113 29.09.2013
- Maliye Politikası (Fiscal Policy)-5875 29.09.2013
- Merkez Bankası Bağımsızlığı-5721 29.09.2013
- Merkez Bankası Müdahalesi-5268 29.09.2013
- Morotoryum-6119 29.09.2013
- Parasal Büyüklükler-6061 29.09.2013
- Net Bugünkü Değer (Present Value)-6699 29.09.2013
- Kur Riski-5629 29.09.2013
- Operasyonel Bütçe Dengesi-6362 29.09.2013
- Opsiyon (Option)-5606 29.09.2013
- Oynaklık (Volatility)-6212 29.09.2013
- Ödemeler Bilançosu-5560 29.09.2013
- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri (ÖKTG)-6472 29.09.2013
- Para Kurulu (Currency Board)-5319 29.09.2013
- Para Piyasası-5143 29.09.2013
- Para Politikası-5210 29.09.2013
- NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)-7442 29.09.2013
- Future-5762 29.09.2013
- Enflasyon-4626 29.09.2013
- Euro Dolarlar (Eurodollars)-5708 29.09.2013
- Euro Bonolar (Eurobonds)-5661 29.09.2013
- Etkin Piyasa (Efficient Market)-6398 29.09.2013
- Enflasyona Endeksli Tahvil-6274 29.09.2013
- Enflasyon Vergisi-5017 29.09.2013
- Enflasyon Telafisi-6821 29.09.2013
- Dönemsel Faiz-6264 29.09.2013
- Enflasyon Hedeflemesi (Inflation Targeting)-4998 29.09.2013
- Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate)-6878 29.09.2013
- Elektronik Menkul Kıymet Transferi (EMKT) -6361 29.09.2013
- Elektonik Fon Transferi (EFT)-5004 29.09.2013
- Egzotik Opsiyonlar (Exotic Options)-6220 29.09.2013
- Efektif-6147 29.09.2013
- Dünya Bankası (World Bank)-6464 29.09.2013
- Döviz Kuru Rejimleri-5831 29.09.2013
- Forward-6221 29.09.2013
- Enflasyon Risk Primi-5180 29.09.2013
- Hesaben Saklama (Book Entry)-5788 29.09.2013
- Kuponlu İhraçlar-5806 29.09.2013
- Kredi Arzı Daralması (Credit Crunch)-6901 29.09.2013
- Konvertibilite-6913 29.09.2013
- Konsolidasyon-5303 29.09.2013
- Kesin Satış-5128 29.09.2013
- Kesin Alış-6870 29.09.2013
- Kaldıraç Oranı (Leverage)-6823 29.09.2013
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi (Primary Balance)-6368 29.09.2013
- İhale (Auction)-5001 29.09.2013
- Faktoring-6819 29.09.2013
- Forward-Forward-6080 29.09.2013
- Forfaiting-5585 29.09.2013
- Fiyat İstikrarı-6059 29.09.2013
- Finansal Kiralama (Leasing)-6529 29.09.2013
- Finansal Derinleşme-5745 29.09.2013
- Finansal Bulaşıcılık /Yayılma (Financial Contingency)-5948 29.09.2013
- Dolarizasyon-5282 29.09.2013
- İkincil Piyasa (Secondary Market)-5693 29.09.2013
- Çapa (Nominal Anchor)-6390 29.09.2013
- Döviz Kuru (Exchange Rate)-5792 29.09.2013
- Cari Kur-6128 29.09.2013
- Çapraz kur-6840 29.09.2013
- Çekirdek Enflasyon (Core Inflation)-5934 29.09.2013
- Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating)-6432 29.09.2013
- Dealer-5619 29.09.2013
- Deflatör-5909 29.09.2013
- Değişken Faizli İhraçlar (Floating Rate Notes)-5894 29.09.2013
- Devalüasyon-5714 29.09.2013
- Dezenflasyon-5892 29.09.2013
- Deflasyon-6897 29.09.2013
- Disponibilite-5773 29.09.2013
- Aktarım Mekanizması-5839 29.09.2013
- Ayı Piyasası (Bear Market)-6869 29.09.2013
- Arbitraj-5988 29.09.2013
- Arakazanç Ticareti (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Carry Trade'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5118 29.09.2013
- Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu-7583 29.09.2013
- Alış – Satış Farkı (Spread)-7024 29.09.2013
- Açık Pozisyon (Short Position)-5109 29.09.2013
- Alım Opsiyonu (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5515 29.09.2013
- Akreditif-5674 29.09.2013
- Banknot-6847 29.09.2013
- Boğa Piyasası (Bull Market)-6251 29.09.2013
- Alış (Bid)-6292 29.09.2013
- Basit Faiz-5839 29.09.2013
- Baz Puan (Basis Point)-6314 29.09.2013
- Benchmark (Ölçüt)-5788 29.09.2013
- BIS (Bank for International Settlement)-5300 29.09.2013
- Bileşik Faiz-5434 29.09.2013
- Birincil Piyasa (Primary Market)-5671 29.09.2013
- Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)-5992 29.09.2013
- Borçları Ödeyememezlik Riski (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Default Risk'in Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade)-5333 29.09.2013
- Broker-5704 29.09.2013
- Bütçe Dengesi (Budget Balance)-5728 29.09.2013
- Cari Açık-6353 29.09.2013
- Birikmiş Faiz-6612 29.09.2013

 

1852---11388354